Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Περιγραφή:

Εισαγωγή στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων και στο σχετικό Νομοθετικό & Κανονιστικό πλαίσιο. Βιβλία Γνώσης ( Books of Knowledge ) και Πρότυπα στη Διαχείριση Έργων. Οργάνωση για την υλοποίηση έργων. Μέθοδοι Προγραμματισμού & Ελέγχου Έργων. Ευθύγραμμα Γραφήματα, Καμπύλες Προόδου (καμπύλες S ), πίνακες προγραμματισμού, πολύχρωμα σαμάρια, γραμμές ισορροπίας. Μέθοδοι δικτυωτής ανάλυσης ( GERT , CPM , MPM , PERT ). Κόστος έργων και οικονομικός προγραμματισμός (πραγματικό - συμβατικό, συμβατικός προϋπολογισμός, αναλυτικά τιμολόγια, σύνταξη πιστοποιήσεων και λογαριασμών, ΑΠΕ, ΠΚΝΤΜ και αναθεωρήσεων) Επιτάχυνση προγράμματος. Αλγόριθμος. Η χρήση των χρονικών περιθωρίων. Προγραμματισμός χρήσης μέσων παραγωγής. Προγραμματισμός μέσων με περιορισμούς χρόνου. Προγραμματισμός με περιορισμούς μέσων. Έλεγχος έργων - Έλεγχος της οικονομικής προόδου ενός έργου. Έλεγχος της χρονικής προόδου ενός έργου. Ανάλυση Έργου σε Επίπεδα Ελέγχου με βάση το προϊόν ( PBS ), τη διαδικασία ( WBS ) ή την οργανωτική ευθύνη ( OBS ). Πληροφοριακά συστήματα στη διαχείριση τεχνικών έργων. Ποιότητα Τεχνικών Έργων. Διασφάλιση & διαχείριση της ποιότητας. Προγράμματα Ποιότητας (ΠΠΕ). Συστήματα Ποιότητας. Τυποποίηση - Πρότυπα - Προδιαγραφές. Εφαρμογή του ISO 9000 στις κατασκευές. Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας. Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Συλλογικά μέτρα προστασίας εργαζομένων. Εργατικά ατυχήματα & επαγγελματικές νόσοι. Νόσοι σε εργασίες.

Files: