Τεχνικά Υλικά Ι

Περιγραφή:

Εισαγωγή στη δομή και στις ιδιότητες των υλικών, στις έννοιες της τυποποίησης, της ονοματολογίας και των προδιαγραφών. Έλεγχος, δοκιμασίες και τεχνική των μετρήσεων. Ιδιότητες, χαρακτηριστικά και μηχανική συμπεριφορά Φυσικών λίθων, Κονιών και Τσιμέντου, Σκυροδέματος, Αδρανών, Ασφαλτικών, Μεταλλικών και Κεραμικών υλικών, Ξύλου και Πολυμερών. Εισαγωγή στις έννοιες της φθοράς και της ανθεκτικότητας. Συμπεριφορά στις θερμοκρασιακές - υγρασιακές αλλαγές και στην πυρκαγιά.

Ώρες εβδομαδιαίως: 4

Διδάσκοντες:
Ευστράτιος Μπαδογιάννης (Συντονιστής)
Εμμανουήλ Βουγιούκας

Ύλη:

2009-10 (Κανονική & Επαναληπτική εξεταστική)

ΘΕΩΡΙΑ

 • ΤΟΜΟΣ 1 (ολόκληρος)

  σ. 5 – 26 κεφ. 1_Εισαγωγή

  σ. 27 – 58 κεφ. 2_Κονίες

  σ. 59 – 80 κεφ. 3_Αδρανή υλικά

  σ. 81 – 90 κεφ. 4_Κονιάματα

  σ. 91 – 120 κεφ. 5_Σκυρόδεμα

 • ΤΟΜΟΣ 2 (ολόκληρος)

  σ. 5 - 31 κεφ. 1_Προστασία από θερμότητα – ψύχος

  σ. 32 - 50 κεφ. 2_Προστασία από υγρασία

  σ. 51 - 87 κεφ. 3_Προστασία έναντι του ήχου

 • ΤΟΜΟΣ 3

  σ. 11 - 14 κεφ. 2_Έλεγχος της υδροαπορροφητικότητας των υλικών

  σ. 15 - 18 κεφ. 3_Έλεγχος της υδατοπερατότητας των υλικών

  σ. 19 - 24 κεφ. 4_Έλεγχος της αντοχής των υλικών σε κρούση

  σ. 31 - 37 κεφ. 6_Έλεγχος της σκληρότητας των υλικών

  σ. 49 - 53 κεφ. 8_Έλεγχος της αντοχής των υλικών σε τριβή (25.05)

  σ. 85 - 86 κεφ. 14_Έλεγχος της υγρασίας αδρανών και κατασκευασμένων στοιχείων

  σ. 87 - 90 κεφ. 15_Έλεγχος της υγρασίας των ξύλων (25.05)

 • ΤΟΜΟΣ 4

  σ. 47 - 70 κεφ. 3_Δομική ξυλεία

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 • ΤΟΜΟΣ 2

  Άσκηση θερμομόνωσης.

  Άσκηση υγρομόνωσης.

  Άσκηση ηχομόνωσης.

  Για περισσότερα σχετικά με τις ασκήσεις του τόμου 2, δείτε και τ.3:

  σ. 174 - 231 κεφ. 30_ Γενική εφαρμογή θερμο-υγρο-ηχομόνωσης

 • ΤΟΜΟΣ 3

  Ασκήσεις κοκκομετρικής σύνθεσης αδρανών υλικών.

  σ. 94 - 97 κεφ. 17_ Κοκκομετρική σύνθεση αδρανών υλικών με τη μέθοδο άθροισης των διόδων

  σ. 98 - 101 κεφ. 18_ Κοκκομετρική σύνθεση αδρανών υλικών με τους γερμανικούς κανονισμούς

  Άσκηση σύνθεσης σκυροδέματος. (21.05)

  σ. 140 - 141 κεφ. 25_ Σύνθεση σκυροδέματος

Files: