Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων

Περιγραφή:

Εισαγωγή στα Συστήματα Μεταφορών : Μεταφορές και Περιβάλλον. Χρήσεις γης. Προσιτότητα. Χαρακτηριστικά ατόμων, αγαθών, μέσων, στάθμης μεταφορικής εξυπηρέτησης. Διαδικασία σχεδιασμού - Προγραμματισμός Μεταφορικών Συστημάτων. Πρόγνωση και προσομοίωση. Πρότυπα τεσσάρων βημάτων. Εξατομικευμένα πρότυπα. Οικονομική θεώρηση των μεταφορών: εκφράσεις, μέθοδοι προσδιορισμού και αποτίμηση επιπτώσεων. Μέθοδοι βελτιστοποίησης της λειτουργικότητας δικτύων. Διαδικασία επιλογής εναλλακτικών λύσεων. Η διαδικασία του συνεχιζόμενου σχεδιασμού.

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Διδάσκοντες
Α. Σταθόπουλος, Α. Μπαλλής, Π. Ψαράκη, Δ. Τσαμπούλας, Μ. Καρλαύτης

Files: