Θεμελιώσεις

Περιγραφή:

Γενικές αρχές σχεδιασμού των θεμελιώσεων. Αβαθείς θεμελιώσεις: Φέρουσα ικανότητα υπό κεντρική κατακόρυφη και υπό έκκεντρη κεκλιμένη φόρτιση. Αρχές υπολογισμού των καθιζήσεων. Πιέσεις επαφής, καθιζήσεις συνεκτικών και μη συνεκτικών εδαφών, επιτρεπόμενες καθιζήσεις έργων. Εφαρμογές των επί τόπου δοκιμών στον σχεδιασμό αβαθών θεμελιώσεων. Υπολογισμός επιφανειακών θεμελιώσεων: μεμονωμένα πέδιλα, συνθεμελιώσεις, πεδιλοδοκοί - εσχάρες πεδιλοδοκών - γενικές κοιτοστρώσεις. Βαθιές θεμελιώσεις δια πασσάλων: Κατασκευαστικά θέματα, υπολογισμός οριακών φορτίων σε συνεκτικά και μη συνεκτικά εδάφη, εκτίμηση των καθιζήσεων. Συντελεστές ασφαλείας - αρχές σχεδιασμού κατά τον Ευρωκώδικα EC -7. Παρασιτικές φορτίσεις, οριζόντιες φορτίσεις, ομάδες πασσάλων. Επιλογή του τύπου θεμελιώσεως.

Ασκήσεις
Κάθε βδομάδα μοιράζονται σειρές ασκήσεων, μερικές από τις οποίες επιλύονται στην τάξη και παραδίδονται.

Βαθμός μαθήματος:
  • Παρακολούθηση και ασκήσεις κατ΄οίκον : 10%
  • Ενδιάμεσο διαγώνισμα : 25%
  • Τελική εξέταση : 65%

Files: