Σιδηρές Κατασκευές I

Περιγραφή:

Εφαρμογές σιδηρών κατασκευών, παραγωγή προϊόντων χάλυβα, μηχανικές ιδιότητες χαλύβων, οριακές καταστάσεις, συντελεστές ασφαλείας, συνδυασμοί δράσεων, κατάταξη διατομών, έλεγχοι διατομών, εφελκυσμός, θλίψη, διάτμηση, κάμψη ελαστική και πλαστική, συνδυασμοί εντατικών μεγεθών, κοχλιώσεις επαφής και τριβής, πείροι, τεχνολογία συγκολλήσεων και υπολογισμός συγκολλητών συνδέσεων, κόμβοι δοκών-υποστυλωμάτων, στρέψη St Venant και στρέψη με στρέβλωση, εργαστηριακό μάθημα.

Βαθμός μαθήματος:
Ο συνολικός βαθμός προκύπτει κατά 70% από την επίδοση στην τελική εξέταση και κατά 30% από την επίδοση στην εξέταση προόδου και εργαστηριακού μαθήματος

Τμήματα
Α – Κ: Γ. Ιωαννίδης, Α. Σπηλιόπουλος
Λ – Ω: Χ. Γαντές, Ι. Μαλλής, Ι. Βασιλοπούλου

Πραγματοποιείται εργαστηριακή άσκηση σε ημερομηνίες και ομάδες που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Ύλη:

2011-12
"Σχεδιασμός Δομικών Έργων από Χάλυβα", Βάγιας , Ερμόπουλος, Ιωαννίδης
Κεφάλαιο 1: 1.3, 1.4
Κεφάλαιο 2: 2.5
Κεφάλαιο 3: 3.1, 3.2 ολόκληρο, 3.3.2, 3.3.3
Κεφάλαιο 4: 4.3
Κεφάλαιο 5: 5.2, 5.3, 5.4, 5.5.2
Ασκήσεις 1-10

Files: