Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι

Περιγραφή:

Κανονισμοί, Μονάδες & Σύμβολα
Συνδυασμοί φορτίσεων
Δεδομένα για τα υλικά
Βάσεις σχεδιασμού διατομών από Ω.Σ.
Ανθεκτικότητα - Επικαλύψεις
Έλεγχος διατομών στην ΟΚΑ από κάμψη
Σχεδιασμός ορθογωνικών διατομών σε κάμψη
Πλάκες (δι-τετρα-έρειστες)
Ορ. Κατ. Αστοχίας από Διάτμηση
Έλεγχος & υπολογισμός Πλακοδοκών
Έλεγχος διατομών στην ΟΚΑ υπό θλίψη
Σχεδιασμός Υποστυλωμάτων
Ορ. Κατ. Αστοχίας από Στρέψη
Αγκυρώσεις - Ματίσματα

Ώρες εβδομαδιαίως: 4 (2+2)

Files: