Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα

Περιγραφή:

Τα βασικά αντικείμενα διδασκαλίας είναι:

1. Σκυρόδεμα
Εισαγωγή, σύνθεση, παραγωγή σκυροδέματος. Έλεγχοι ποιότητας και εφαρμογή. Συμπεριφορά σκυροδέματος: ρηγμάτωση, (μόνο-,δι-)τριαξονική συμπεριφορά. Το διάγραμμα τάσεων παραμορφώσεων (σ-ε) του υλικού.
Επίσης αναφέρονται φαινόμενα όπως η στατιστική διασπορά, ο ερπυσμός, η συστολή ξηράνσεως.

2. Χάλυβας
Μηχανικά χαρακτηριστικά και τεχνικά στοιχεία χάλυβα
1η Εργαστηριακή Άσκηση: Σκυροδέτηση, έλεγχος εργασιμότητας, δοκιμές θλίψης και έμμεσου εφελκυσμού (Brazilian Test)

3. Αλληλεπίδραση Σκυροδέματος/Χάλυβα (συνάφεια)
Βασικά στοιχεία. Ιδιότητες οπλισμένου σκυροδέματος.
2η Εργαστηριακή Άσκηση: Εργαστηριακή δοκιμή συνάφειας.

4. Η αμφιέρειστη δοκός
Γραμμικά ελαστική δοκός. Δοκός από Ο.Σ. Οριακές καταστάσεις. Λειτουργικότητα: Καμπτική επιπόνηση και καμπτοδιατμητική επιπόνηση. Κατάσταση αστοχίας: καμπτική επιπόνηση, καμπτοδιατμητική επιπόνηση και σχεδιασμός.
3η Εργαστηριακή Άσκηση: Δοκιμές σε καμπτοδιατμητική επιπόνηση δοκών χωρίς συνδετήρες.
4η Εργαστηριακή Άσκηση: Δοκιμές σε καμπτοδιατμητική επιπόνηση δοκών με συνδετήρες.

5. Επίδραση αξονικών φορτίων (υποστύλωμα)
5η Εργαστηριακή Άσκηση: Δοκοί χωρίς συνδετήρες, δοκιμές σε συνδυασμό καμπτοδιατμητικής επιπόνησης και αξονικού φορτίου.
6η Εργαστηριακή Άσκηση: Δοκοί με συνδετήρες, δοκιμές σε συνδυασμό καμπτοδιατμητικής επιπόνησης και αξονικού φορτίου.

6. Μία εισαγωγή στο προεντεταμένο σκυρόδεμα

Ας αναφερθεί ότι οι εργαστηριακές ασκήσεις μετράνε σε ποσοστό 30% για τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας. Το υπόλοιπο 70% δίδεται από τη γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Η τελική εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία και σημειώσεις. Οι τύποι δεν θα δίνονται.

Ώρες εβδομαδιαίως: 4

Διδάσκοντες:
Ε. Βουγιούκας, Χ Ζέρης, Μ. Κωτσοβός

Ύλη:

2009-10
Από το βιβλίο "Οπλισμένο Σκυρόδεμα: Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Με Βάση το Θεωρητικό Υπόβαθρο των Κανονισμών", Μ Κωτσοβού : Κεφάλαια 1-4

Files: