Μητρωική Στατική-Πεπερασμένα Στοιχεία για Ραβδωτούς Φορείς

Περιγραφή:

Η εμφάνιση των υπολογιστών και η αλματώδης εξέλιξή τους επηρέασαν καθοριστικά την ανάπτυξη νέων μεθόδων ανάλυσης των κατασκευών. 'Ετσι, η ιστορία της εξέλιξης των σύγχρονων μεθόδων της Στατικής είναι συνυφασμένη με εκείνη των υπολογιστών. Οι σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης βασίζονται στις κλασικές μεθόδους της Στατικής, δηλαδή στη Μέθοδο των Δυνάμεων και τη Μέθοδο των Μετακινήσεων με κατάλληλη όμως μητρωική διατύπωση η οποία είναι απαραίτητη για τον προγραμματισμό τους στον Η/Υ. Βασική προϋπόθεση για την κατανόηση των σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης των κατασκευών είναι η καλή γνώση της συμπεριφοράς των φορέων στα επιβαλλόμενα φορτία η οποία παρέχεται στο πλαίσιο των μαθημάτων της κλασικής, όπως συνηθίζεται να λέγεται σήμερα, Στατικής.
Σήμερα όλες σχεδόν οι αναλύσεις του φέροντος οργανισμού των κατασκευών γίνονται με τη χρήση των υπολογιστών. Η πλέον διαδεδομένη και ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος, είναι η Μέθοδος της Άμεσης Δυσκαμψίας-Στιβαρότητας (Direct Stiffness Method), η οποία αποτελεί την εφαρμογή της Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων σε ραβδωτούς φορείς. Η Μέθοδος της Άμεσης Δυσκαμψίας-Στιβαρότητας είναι μία γενική μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση οποιουδήποτε ραβδωτού φορέα (επίπεδου ή χωρικού δικτυώματος, επίπεδου ή χωρικού πλαισίου, εσχάρας, τοξωτού φορέα ή μικτού) και βαθμού υπερστατικότητας. Είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούν σχεδόν όλα τα εμπορικά προγράμματα ανάλυσης κατασκευών.
Στο μάθημα παρουσιάζονται κατά τρόπο απλό και συστηματικό τα βήματα της προαναφερθείσης μεθόδου για την ανάλυση οποιουδήποτε ραβδωτού φορέα καθώς και τρόποι βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της μεθόδου.


Βαθμός μαθήματος
  • Θέματα (εργασίες και τεχνικές εκθέσεις): 10%
  • Ενδιάμεσο διαγώνισμα : 20%
  • Τελική εξέταση : 65%

Διδάσκοντες
Ευάγγελος Σαπουντζάκης, cvsapoun@central.ntua.gr
Μαρία Νεραντζάκη, majori@central.ntua.gr
Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό
Τριανταφύλλου Σάββας, savtri@mail.ntua.gr

Ύλη:

2014-15
Συνοπτικά: Επίπεδο Δικτύωμα. Επίπεδο Πλαίσιο. Εσχάρα. Μέθοδος Υποφορέων.

Files:

cron