Μητρωική Στατική-Πεπερασμένα Στοιχεία για Ραβδωτούς Φορείς

Περιγραφή:

Σήμερα όλες σχεδόν οι αναλύσεις του φέροντος οργανισμού των κατασκευών γίνονται με τη χρήση των υπολογιστών. Η πλέον διαδεδομένη και ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος, είναι η Μέθοδος Άμεσης Στιβαρότητας, η οποία αποτελεί την εφαρμογή της Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων σε ραβδωτούς φορείς. Είναι μία γενική μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση οποιουδήποτε ραβδωτού φορέα (επίπεδου ή χωρικού δικτυώματος, επίπεδου ή χωρικού πλαισίου, εσχάρας, τοξωτού φορέα ή μικτού) και βαθμού υπερστατικότητας και χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλα τα εμπορικά προγράμματα ανάλυσης κατασκευών. Στο μάθημα παρουσιάζονται τα βήματα της μεθόδου καθώς και τρόποι βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της.

Βαθμολογία μαθήματος:
Θέματα (εργασίες και τεχνικές εκθέσεις): 20% (Προαιρετικά)
Τελική εξέταση : 80-100%

Διδάσκοντες:
Σάββας Τριανταφύλλου, savtri@mail.ntua.gr
Ευάγγελος Σαπουντζάκης, cvsapoun@central.ntua.gr

Ύλη:

Συνοπτικά:
Βαθμοί ελευθερίας | Επίπεδα δικτυώματα | Μητρώο μετασχηματισμού | Kαθολικό μητρώο στιβαρότητας επίπεδου δικτυώματος
Αναδιάταξη λόγω κεκλιμένης ή/και ελαστικής στήριξης | Παγιωμένος – ισοδύναμος φορέας | Εσωτερικά εντατικά μεγέθη
Eπίπεδο πλαίσιο | Χωρικά δικτυώματα | Μητρώο περιστροφής | Εσχάρα | Στερεοί Κόμβοι | Μέθοδος Συνδυασμένων Κόμβων | Ελαστικός κόμβος | Μέθοδος Τροποποιημένων Μητρώων | Στατική Συμπύκνωση.

Files: