Οργάνωση & Ασφάλεια Εργοταξίων-Δομικές Μηχανές

Περιγραφή:

Εισαγωγή Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων. Περιγραφή του μαθήματος – Απαιτήσεις Εισαγωγή στην παραγωγή τεχνικών έργων
Δομικές Μηχανές Κατηγορίες, κύριες εργασίες χωματουργικών μηχανημάτων, επιλογή μηχανικού εξοπλισμού.Κόστος δομικών μηχανών (αντικατάσταση, απομείωση αξίας, απόσβεση).
Στοιχεία Μηχανολογίας Βασικές Έννοιες Ειδικής Μηχανολογίας
Επιμετρήσεις – Προμετρήσεις Σχεδία – ανάγνωση διαστάσεων, γενικός τρόπος επιμέτρησης, μονάδες, μετατροπή μονάδων, επιμέτρηση/προμέτρηση βασικών κατασκευαστικών εργασιών
Οργάνωση Εργοταξίου Σχεδίαση & διαστασιολόγηση εργοταξιακών διατάξεων –- Υγιεινή & Ασφάλεια, Βασικές απαιτήσεις OHSAS 18001, νομοθετικό πλαίσιο, ΣΑΥ και ΦΑΥ. Ευθύνες εργαζομένων & εργοδοτών, ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας. Εφαρμογές
Λειτουργική Ανάλυση Βασικές έννοιες, θεωρητικές σχέσεις – Συνδυασμός φορτωτή-αυτοκινήτου, προωθητής – συμπυκνωτής, διαγράμματα υπολογισμού – συνδυασμός αποξέστη-ταύρου. Μεθοδολογία ταχέως υπολογισμού αποδόσεων- κοστολόγηση – Ασκήσεις.

Διδάσκοντες: Ιωάννης-Πάρις Παντουβάκης (Συντονιστής), jpp@central.ntua.gr
Η ύλη και ο τίτλος του μαθήματος άλλαξαν το 2016.Προηγούμενος τίτλος: Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι.

Files: