Οργάνωση & Ασφάλεια Εργοταξίων-Δομικές Μηχανές

Περιγραφή:

Εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο της Παραγωγής Τεχνικών Έργων , δομικές μηχανές, βασικές έννοιες Μηχανολογίας, επιμετρήσεις – προμετρήσεις, σχεδίαση εργοταξιακών διατάξεων – οργάνωση εργοταξίου. Υγιεινή & Ασφάλεια (Βασικές απαιτήσεις OHSAS 18001, νομοθετικό πλαίσιο, ΣΑΥ και ΦΑΥ. Ευθύνες εργαζομένων & εργοδοτών), ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας. Λειτουργική ανάλυση και κοστολόγηση βασικών κατασκευαστικών εργασιών (χωματουργικές, συμπύκνωση εδαφών, ανυψωτικά, παραγωγή σκυροδέματος & ασφαλτομίγματος - Πρακτικές εφαρμογές.

Εισαγωγή
Εισαγωγή – Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων. Περιγραφή του μαθήματος – Απαιτήσεις Εισαγωγή στην παραγωγή τεχνικών έργων

Δομικές Μηχανές
Δομικές Μηχανέ-κατηγορίες, κύριες εργασίες χωματουργικών μηχανημάτων, επιλογή μηχανικού εξοπλισμού.Κόστος δομικών μηχανών (αντικατάσταση, απομείωση αξίας, απόσβεση).

Στοιχεία Μηχανολογίας
Βασικές Έννοιες Ειδικής Μηχανολογίας

Επιμετρήσεις – Προμετρήσεις
Σχεδία – ανάγνωση διαστάσεων, γενικός τρόπος επιμέτρησης, μονάδες, μετατροπή μονάδων, επιμέτρηση/προμέτρηση βασικών κατασκευαστικών εργασιών

Οργάνωση Εργοταξίου
Σχεδίαση & διαστασιολόγηση εργοταξιακών διατάξεων –- Οργάνωση εργοταξίου Υγιεινή & Ασφάλεια Βασικές απαιτήσεις OHSAS 18001, νομοθετικό πλαίσιο, ΣΑΥ και ΦΑΥ. Ευθύνες εργαζομένων & εργοδοτών, ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας. Εφαρμογές

Λειτουργική Ανάλυση
Λειτουργική Ανάλυση - Βασικές έννοιες, θεωρητικές σχέσεις – Συνδυασμός φορτωτή-αυτοκινήτου, προωθητής – συμπυκνωτής, διαγράμματα υπολογισμού – συνδυασμός αποξέστη-ταύρου. Μεθοδολογία ταχέως υπολογισμού αποδόσεων- κοστολόγηση – Ασκήσεις.


Ώρες εβδομαδιαίως:3

Διδάσκοντες:
Ιωάννης-Πάρις Παντουβάκης (Συντονιστής), jpp@central.ntua.gr


Η ύλη και ο τίτλος του μαθήματος άλλαξαν το 2016.Προηγούμενος τίτλος: Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι.

Ύλη:

2014-15
Εισαγωγή στη Παραγωγή Τεχνικών Έργων: Ο κύκλος ζωής τεχνικού έργου, σχεδιασμός και χρηματοδότηση έργων, ανάλυση κόστους- ωφελειών, διαχείριση συμβάσεων
Δομικές Μηχανές: Οι βασικές Δομικές Μηχανές και τα κριτήρια επιλογής τους
Λειτουργική Ανάλυση και Κοστολόγηση Χωματουργικών Εργασιών: Βασικές έννοιες, θεωρητικές σχέσεις, μεθοδολογία ταχέος υπολογισμού αποδόσεων, αναλυτικές εφαρμογές
Συμπύκνωση Εδαφών: Κατηγορίες μηχανημάτων, επιλογή εξοπλισμού
Παραγωγή Αδρανών Υλικών: Κατηγορίες αδρανών υλικών, ποιοτικές απαιτήσεις και προδιαγραφές, συγκροτήματα παραγωγής, τύποι θραυστήρων, αλγόριθμος υπολογισμού παραγωγής
Ανυψωτικά Μηχανήματα: Κατηγορίες μηχανημάτων, επιλογή εξοπλισμού
Παραγωγή Σκυροδέματος: Τύποι και χαρακτηριστικά αναμικτήρων και μηχανικών συγκροτημάτων, βασικά σημεία ελέγχου παραγωγής, εφαρμογές
Παραγωγή Ασφαλτομίγματος και Μέθοδοι Ανακύκλωσης: Παραγωγή σε μόνιμη εγκατάσταση, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση, εργαστηριακοί έλεγχοι, μέθοδοι ανακύκλωσης εύκαμπτων οδοστρωμάτων
Μηχανοποιημένες Μέθοδοι Κατασκευής Φορέων και Βάθρων Γεφυρών από Σκυρόδεμα: Μέθοδοι Προβολοδόμησης, Σταδιακής Προώθησης, Προωθούμενων – Αυτοφερόμενων Δοκών, Προκατασκευασμένων Δοκών, Ολισθαίνοντος Ξυλοτύπου Βάθρων, Αναρριχώμενου Ξυλοτύπου Βάθρων
Μέθοδοι Κατασκευής Σηράγγων: Μέθοδοι διάνοιξης και μέτρα άμεσης υποστήριξης, γεωτεχνικές μετρήσεις, στοιχεία κόστους
Κατασκευασιμότητα: Αρχές εφαρμογής, ανασταλτικοί παράγοντες, χαρακτηριστικά παραδείγματα
Κοστολόγηση Τεχνικών Έργων: Μέθοδοι προκοστολόγησης, αναλύσεις τιμών εργασιών, αναλυτικά και περιγραφικά τιμολόγια

Files: