Εδαφομηχανική II

Περιγραφή:

Γενική ανασκόπηση. Ελαστική συμπεριφορά εδαφικού στοιχείου. Κατανομή τάσεων σε δίστρωτον ελαστικό ημίχωρο. Οριζόντιες εδαφικές ωθήσεις υπό διάφορες εντατικές καταστάσεις. Οριακές μέθοδοι Rankine Coulomb. Τοίχοι αντιστηρίξεως βαρύτητας. Αντιστηρίξεις : εμβάθυνση, εφαρμογές. Οι αντιστηρίξεις των σταθμών του Μετρό. Εδαφική παραμόρφωση χωρίς στράγγιση. Μέθοδοι οριακής ισορροπίας στην εδαφομηχανική. Ευστάθεια πρανούς υπό αστάγγιστες συνθήκες. Υπολογισμός οριακού φορτίου θεμελιώσεως, θραύση του εδάφους. Υδατική ροή διαμέσου του εδάφους. Χρονική εξέλιξη των υδατικών υπερπιέσεων και στερεοποίηση αργιλικού στρώματος. Σεισμική Ρευστοποίηση.

Ώρες εβδομαδιαίως: 4

Τρόπος Βαθμολόγησης:
Τελική γραπτή εξέταση: 70%
Ενδιάμεση πρόοδος: 30%

Διδάσκοντες
Αχιλλέας Παπαδημητρίου
Μαρίνα Πανταζίδου
Νικόλαος Γερόλυμος
Βασιλική Γεωργιάννου

Ύλη:

Κεφάλαια Μαθήματος

1 Εισαγωγή Πρακτικές Εφαρμογές της Εδαφομηχανικής ΙΙ 1Χ4=4
2 Η φυσική τής μετάδοσης των τάσεων στο έδαφος Μηχανική Συμπεριφορά Εδαφικού Στοιχείου, Απόκριση Εδαφικής Μάζας. Επίπεδη & Αξονοσυμμετρική Παραμόρφωση. Ο Δίστρωτος Ημίχωρος. Εμβάθυνση. 2Χ4=8
3 Οριζόντιες Εδαφικές Ωθήσεις Ενεργητική Εντατική Κατάσταση : απ’ την Ελαστική Θεώρηση στήν Οριακή Κατάσταση–Rankine. Toίχοι Βαρύτητας. Οριζόντιες Εδαφικές Ωθήσεις - Μέθοδος Coulomb. 2Χ4=12
4 Ευστάθεια Πρανούς Οριακή Ισορροπία σε Επίπεδη Επιφάνεια. Οριακή Ισορροπία σε Κυκλική Επιφάνεια. 2Χ4=12
5 Οριακό Φορτίο Θεμελιωσης Κινηματική Ανάλυση Απλού Μηχανισμού 2Χ4=16
6 Υδατική Ροή Διαμέσου του Εδάφους Αστοχία λόγω Υδατικής Ροής και Σεισμικής Ρευστοποίησης 2Χ4=16
7 Στερεοποίηση Στερεοποίηση Αργιλικού Στρώματος 2Χ4=16

2006-07
Σημειώσεις Εδαφομηχανικής" (Γ. Γκαζέτα)
• ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (Κεφάλαιο 4 των Σημειώσεων Εδαφομηχανικής, ιδίως το υποκεφάλαιο 5)
• ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΣ (Κεφάλαιο 5.1)
• ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΙΑΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ (Κεφάλαιο 5.2)
• ΟΡΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΕΜΕΛΙΟΥ (Κεφάλαιο 5.3)
• ΥΔΑΤΙΚΗ ΡΟΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (Κεφάλαιο 6)
• ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΓΙΛΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (Κεφάλαιο 7)

Files: