Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Περιγραφή:

Φαινόμενα μεταφοράς στο υδάτινο περιβάλλον (μεταγωγή, μοριακή και τυρβώδης διάχυση, εξισώσεις μεταφοράς). Φυσικές, χημικές και βιοχημικές διεργασίες σε φυσικά συστήματα και σε αντιδραστήρες επεξεργασίας. Λειτουργικά χαρακτηριστικά αντιδραστήρων (διακοπτόμενης λειτουργίας, συνεχούς ροής με πλήρη μίξη ή εμβολοειδή ροή). Μέθοδοι διάθεσης υγρών αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες (θάλασσα, ποτάμια), μελέτη της αφομοιωτικής ικανότητας των αποδεκτών και ποσοτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (αποξυγόνωση, ευτροφισμός, τοξικότητα, μικροβιακή μόλυνση). Βασικές αρχές σχεδιασμού και κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και λυμάτων. Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων και ιλύος με έμφαση στη γεωργική αξιοποίηση. Διαχείριση στερεών αποβλήτων: ποσότητες και χαρακτηριστικά, αποθήκευση, συλλογή και μεταφορά, ανακύκλωση και αξιοποίηση στερεών αποβλήτων, μέθοδοι επεξεργασίας-αξιοποίησης και τελικής διάθεσης (υγειονομική ταφή, κομποστοποίηση, θερμική επεξεργασία με ανάκτηση ενέργειας). Εισαγωγή στην ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση.

Οι εξετάσεις γίνονται με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις.

Διδακτικά Εγχειρίδια:
- " Περιβαλλοντική Τεχνολογία" των Α.Ανδρεαδάκη, Μ.Πανταζίδου και Α. Σταθόπουλου, Εκδόσεις Συμμετρία, 2008.
- Διαφάνειες από το mycourses
- Λυμένες Ασκήσεις από το mycourses

Διδάσκοντες:
Δ. Μαμάης, Επίκουρος Καθηγητής, Τηλ 2901, mamais@central.ntua.gr
Μ. Πανταζίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, mpanta@central.ntua.gr
A. Σταθόπουλος, Καθηγητής, a.stath@transport.ntua.gr
Κ. Νουτσόπουλος, Λέκτορας, Τηλ. 210 7722900, email: cnoutso@central.ntua.gr

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Files: