Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Περιγραφή:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις διεργασίες που συντελούν στη ρύπανση του περιβάλλοντος και στις κυριότερες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες. Επιμέρους αντικείμενα αποτελούν η ανάλυση των κυριότερων βιολογικών διεργασιών, των σημαντικότερων μορφών ρύπανσης του υδάτινου περιβάλλοντος, η μελέτη της αφομοιωτικής ικανότητας των υδάτινων σωμάτων και η ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων για τους σημαντικότερους τρόπους διάθεσης των ρύπων στο υδάτινο περιβάλλον, η περιγραφή τυπικών συστημάτων επεξεργασίας νερού και λυμάτων και της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης λυμάτων και ιλύος και η εισαγωγή στην διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Οι εξετάσεις γίνονται με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις.

Διδακτικά Εγχειρίδια:
" Περιβαλλοντική Τεχνολογία" των Α.Ανδρεαδάκη, Μ.Πανταζίδου και Α. Σταθόπουλου, Εκδόσεις Συμμετρία, 2008.

Διδάσκοντες:
Δ. Μαμάης, mamais@central.ntua.gr
Κ. Νουτσόπουλος, cnoutso@central.ntua.gr

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Files:

cron