Εφαρμοσμένη Υδραυλική

Περιγραφή:

Α' Μέρος - Ροή σε Κλειστούς Αγωγούς υπό Πίεση

Εισαγωγή. Εξισώσεις. Τυρβώδης ροή. Τραχύτητα. Ομοιόμορφη ροή. Οριακό στρώμα. Συντελεστής τριβών. Διάγραμμα Moody . Μη κυκλικοί αγωγοί. Εμπειρικοί τύποι. Ανομοιόμορφη ροή. Τοπικές απώλειες. Σωλήνες σε σειρά και παράλληλοι. Συστήματα σωλήνων. Πρόβλημα πολλών δεξαμενών. Διάφορες εφαρμογές (δικλείδες, σίφωνας, το πρόβλημα του αυχένα, αντλίες, υδροστρόβιλος, πλευρική παροχέτευση κ.λπ.).

Β' Μέρος - Ανοικτοί Αγωγοί (Ροή με ελεύθερη επιφάνεια)

Ανοικτοί Αγωγοί. Εισαγωγή. Χαρακτηριστικά ανοικτών αγωγών. Κατηγορίες ροών. Μονοδιάστατη ανάλυση. Εξισώσεις συνέχειας, ποσότητας κίνησης, ενέργειας. Θεωρία κρίσιμου βάθους. Ειδική ενέργεια και ειδική δύναμη. Υδραυλικό άλμα. Στενώσεις, ανυψώσεις, μετρητές παροχής. Ελεύθερη πτώση. Ομοιόμορφη Ροή. Ο τύπος Manning . Βαθμιαία μεταβαλλόμενη ροή. Μορφές ελεύθερης επιφάνειας. Αρχές ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης.

:arrow: Ασκήσεις – Tests
1) Ασκήσεις: Στους σπουδαστές δίνονται 7-8 σειρές ασκήσεων για επίλυση. Οι σειρές αυτές παραδίδονται εμπρόθεσμα (2 εβδομάδες), διορθώνονται και βαθμολογούνται.
2) Tests: Στη διάρκεια του εξαμήνου προβλέπονται 2 ωριαία πρόχειρα γραπτά διαγωνίσματα (tests), ένα για το μέρος Α και ένα για το μέρος Β του μαθήματος.
3) Βαθμός μαθήματος: Από τις σειρές των ασκήσεων και τα διαγωνίσματα διαμορφώνεται βαθμός συμμετοχής στο μάθημα, που λαμβάνεται θετικά υπόψη στον τελικό βαθμό (σε ποσοστό μέχρι 30 %).

:arrow: Η τελική εξέταση αποτελείται από δύο μέρη:
1) Ερωτήσεις κατανόησης και θεωρίας διάρκειας 30 λεπτών (χωρίς βιβλία). Συνολικά 5-10 ερωτήσεις με συνολική βαθμολογία 3.0 βαθμών.
2) Ασκήσεις διάρκειας 2 ωρών (με βιβλία). Συνολικά 2-4 ασκήσεις με συνολική βαθμολογία 7.0 βαθμών.

Ώρες εβδομαδιαίως: 4

Διδάσκοντες- Στοιχεία Επικοινωνίας:
1) Α. Στάμου, Γραφείο 103, 1ος όροφος, Κτίριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής, Τηλ. 210-7722809 και 210-7722807 210-7722817.
2) Π. Παπανικολάου, Γραφείο 211, 2ος όροφος, Κτίριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής, Τηλ. 210-7722854 και 210-7722817.
3) Αικ. Νάνου, Γραφείο 104, 1ος όροφος, Κτίριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής, Τηλ. 210-7722811
4) Τ. Κατσαρέλης, Γραφείο 102, 1ος όροφος, Κτίριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής, Τηλ. 210-7722807 και 210-7722817.
5) Γ. Σπαθόπουλος, Γραφείο 102, 1ος όροφος, Κτίριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής, Τηλ. 210-7722807 και 210-7722817.

Ύλη:

2008-09

H ύλη των ανοικτών αγωγών εδώ

Files: