Στατική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων

Περιγραφή:

Διαφορά ισοστατικών και υπερστατικών φορέων. Συμβιβαστό των παραμορφώσεων. Διατύπωση της μεθόδου των δυνάμεων. Υπολογισμός συντελεστών ευκαμψίας. Θερμοκρασιακές μεταβολές. Υποχωρήσεις στηρίξεων. Ελαστικές στηρίξεις. Εφαρμογές. Υπολογισμός παραμορφώσεων υπερστατικών φορέων. Έλεγχος επιλύσεων. Απλοί φορείς στο χώρο. Συμμετρικοί φορείς. Συμμετρικές και αντισυμμετρικές φορτίσεις. Βαθμός κινηματικής αοριστίας φορέων, επικόμβιες μετακινήσεις, εξέταση κινηματικής αοριστίας. Διατύπωση της μεθόδου των επικόμβιων μετακινήσεων. Αντιστοιχία με μέθοδο Δυνάμεων. Θεμελιώδεις επιλύσεις αμφίπακτης, μονόπακτης δοκού. Συντελεστές ακαμψίας. Εφαρμογές. Συμμετρικοί φορείς. Φορείς με λοξά μέλη. Εφαρμογές. Μέθοδος Cross , αμετάθετοι κόμβοι, μεταθετοί κόμβοι. Γραμμές επιρροής υπερστατικών φορέων. Αρχή Muller-Broslau. Εφαρμογές σε συνεχείς δοκούς και πλαίσια.

Περισσότερες ασκήσεις και παρουσιάσεις μπορείτε να βρείτε στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Διαλέξεων της "Στατικής Ανάλυσης των Κατασκευών I" από τον Πέτρο Κωμοδρόμο, Λέκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ώρες εβδομαδιαίως: 4

Διδάσκοντες:
    Β.Κουμούσης
    Ν.Λαγαρός

Ύλη:

Κεφάλαια Μαθήματος

1 Εισαγωγή στην Μέθοδο Δυνάμεων Διαφορά ισοστατικών και υπερστατικών φορέων. Ισορροπία και συμβιβαστό των παραμορφώσεων. Στατική και κινηματική θεώρηση. Στατική αοριστία. Διατύπωση της μεθόδου των δυνάμεων σε μονοβάθμια συστήματα. 4
2 Επίλυση μονοβάθμιου - διβάθμιου Επίλυση παραδειγμάτων μονοβαθμίων συστημάτων με επιλογή δύο διαφορετικών υπερστατικών μεγεθών. 4
3 Υπολογισμός παραμορφώσεων Διατύπωση της μεθόδου των δυνάμεων σε πολυβάθμια συστήματα. Υπολογισμός παραμορφώσεων στον θεμελιώδη φορέα λόγω εξωτερικής φόρτισης και συντελεστών ευκαμψίας με εφαρμογή του θεωρήματος του μοναδιαίου φορτίου. Αμοιβαιότητα μετακινήσεων. 4
4 Θερμοκρασιακές μεταβολές Επίλυση παραδειγμάτων διβάθμιων συστημάτων. Αναζήτηση των προσφορότερων υπερστατικών μεγεθών. Θερμοκρασιακές μεταβολές. 4
5 Υποχωρήσεις στηρίξεων - Ελαστικές στηρίξεις Υποχωρήσεις στηρίξεων. Εφαρμογές. Ελαστικές στηρίξεις. Εφαρμογές. Ποιοτική χάραξη Διαγραμμάτων. 4
6 Συμμετρικοί φορείς Συμμετρικοί φορείς. Συμμετρικές και αντισυμμετρικές φορτίσεις. Προτάσεις επί ολόκληρου ή του ημίσεος φορέα. Εφαρμογές. 4
7 Επιλογή πρόσφορης Στατικά Αποδεκτής δυνατής κατάστασης Υπολογισμός παραμορφώσεων υπερστατικών φορέων. Επιλογή πρόσφορης Στατικά Αποδεκτής δυνατής κατάστασης. Έλεγχος επιλύσεων. 4
8 Εισαγωγή στην Μέθοδο Παραμορφώσεων Κινηματική αοριστία φορέων. Επικόμβιες μετακινήσεις. Επιρροή των αξονικών παραμορφώσεων. Θεώρηση μικτής παγίωσης (αμφίπακτης-μονόπακτης δοκού). Διατύπωση της μεθόδου των επικόμβιων μετακινήσεων σε μονοβάθμια συστήματα. 4
9 Δυική θεώρηση με την μέθοδο Δυνάμεων Διατύπωση της μεθόδου των επικόμβιων μετακινήσεων σε πολυβάθμια συστήματα. Δυική θεώρηση με την μέθοδο Δυνάμεων. 4
10 Θεμελιώδεις επιλύσεις Θεμελιώδεις επιλύσεις αμφίπακτης, μονόπακτης δοκού με ακραίες μετατοπίσεις και στροφές. Συντελεστές δυσκαμψίας. Επίλυση παραδειγμάτων. 4
11 Φορείς με λοξά μέλη Φορείς με λοξά μέλη και γεωμετρικά συζευγμένες μετατοπίσεις. Διερεύνηση πρόσφορων εξισώσεων ισορροπίας για τις μετατοπίσεις. Επίλυση παραδειγμάτων. Συμμετρικοί φορείς. 4
12 Θερμοκρασιακές μεταβολές. Υποχωρήσεις στηρίξεων. Ελαστικές στηρίξεις Θερμοκρασιακές μεταβολές. Υποχωρήσεις στηρίξεων. Ελαστικές στηρίξεις. Επίλυση παραδειγμάτων. Ποιοτική χάραξη Διαγραμμάτων. 4
13 Ποιοτική χάραξη διαγραμμάτων M,Q,N & Γραμμών Επιρροής Ποιοτική χάραξη διαγραμμάτων M,Q,N απλών και συνθετότερων υπερστατικών φορέων. Αμετάθετα-μεταθετά πλαίσια. Γραμμές επιρροής υπερστατικών φορέων. Αρχή Muller-Breslau. Εφαρμογές- ποιοτική χάραξη γραμμών επιρροής σε συνεχείς δοκούς και πλαίσια. 4

Files: