Εδαφομηχανική I

Περιγραφή:

Εισαγωγή, παραδείγματα εφαρμογών εδαφομηχανικής. Η φύση του εδάφους, κατηγορίες εδαφικού υλικού, πυκνότητα, σχετική υγρασία, όρια συνεκτικότητας, διερεύνηση του υπεδάφους. Μηχανική συμπεριφορά του εδαφικού στοιχείου, περιγραφή εντατικής κατάστασης σημείου (κύκλος Mohr ). Φαινομενολογικός και μικροσκοπικός μηχανισμός παραμορφώσεων εδαφικού υλικού. Ο τρίπτυχος ρόλος της υδατικής φάσης. Σχέση τάσεων παραμορφώσεων υπό διάφορες εντατικές καταστάσεις. Μονοδιάσταση συμπίεση, κυλινδρική (τριαξονική) συμπίεση, απλή διάτμηση, στρέψη. Διατμητική αντοχή. Εφαρμογή θεωρίας συνεχούς ελαστικού μέσου : τάσεις και παραμορφώσεις εδαφικών μαζών υπό την ενέργεια εξωτερικών φορτίων. Επίπεδη παραμόρφωση, αξονικώς συμμετρική παραμόρφωση η “αρχή” του St . Venant .

Εργαστήριο : Επίδειξη των βασικών Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής.

Ώρες εβδομαδιαίως: 4

Διδάσκοντες:
    Γ. Μπουκοβάλας (Σ)
    Μ. Καββαδάς

Τρόπος Βαθμολόγησης:

Τμήμα Α-Λ

• 3 ΤΕST διάρκειας 30-45 λεπτών έκαστο, με συνολική βαρύτητα 0%-40%
• Τελικό Διαγώνισμα, με βαρύτητα 60%-100%

Τμήμα Μ-Ω

• Παρακολούθηση και ασκήσεις κατ΄οίκον : 10%
• Ενδιάμεσο διαγώνισμα διάρκειας 1 ώρας : 25%
• Τελική / επαναληπτική εξέταση : 65%

Το εργαστήριο που γίνεται είναι υποχρεωτικό μόνο για όσους γράφονται για πρώτη φορά στο μάθημα. Η παρακολούθηση του και μόνο δεν βοηθάει βαθμολογικά, απλά στο τελικό διαγώνισμα μπορεί να υπάρχει μια σχετική με το εργαστήριο ερώτηση η οποία πιάνει το πολύ μια μονάδα.

Διδακτικά Εγχειρίδια:
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, Μ. Καββαδά
Περιλαμβάνει (εκτός του κειμένου) :
• τις διαφάνειες των παραδόσεων
• 30 λυμένα παραδείγματα
• τις εκφωνήσεις των ασκήσεων και παλαιών διαγωνισμάτων
-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, Γ. Γκαζέτα
-ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, Γ. Μπουκοβάλα

Ύλη:

2010-11

"Στοιχεία Εδαφομηχανικής" , Καββαδά
Κεφάλαια 1*, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10
*Το κεφάλαιο 1 είναι εισαγωγικό.
ή
"Σημειώσεις Εδαφομηχανικής" , Γκαζέτα
Κεφάλαια 2, 3, 4
ή
Όλες οι διαφάνειες του κ. Μπουκοβάλα.

2008-09
Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα Κεφάλαια 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 του διδακτικού βιβλίου "Στοιχεία Εδαφομηχανικής", Μ. Καββαδά.

Files: