Εδαφομηχανική I

Περιγραφή:

Εισαγωγή, παραδείγματα εφαρμογών εδαφομηχανικής. Η φύση του εδάφους, κατηγορίες εδαφικού υλικού, πυκνότητα, σχετική υγρασία, όρια συνεκτικότητας, διερεύνηση του υπεδάφους. Μηχανική συμπεριφορά του εδαφικού στοιχείου, περιγραφή εντατικής κατάστασης σημείου (κύκλος Mohr ). Φαινομενολογικός και μικροσκοπικός μηχανισμός παραμορφώσεων εδαφικού υλικού. Ο τρίπτυχος ρόλος της υδατικής φάσης. Σχέση τάσεων παραμορφώσεων υπό διάφορες εντατικές καταστάσεις. Μονοδιάσταση συμπίεση, κυλινδρική (τριαξονική) συμπίεση, απλή διάτμηση, στρέψη. Διατμητική αντοχή. Εφαρμογή θεωρίας συνεχούς ελαστικού μέσου : τάσεις και παραμορφώσεις εδαφικών μαζών υπό την ενέργεια εξωτερικών φορτίων. Επίπεδη παραμόρφωση, αξονικώς συμμετρική παραμόρφωση η “αρχή” του St . Venant .

Ώρες εβδομαδιαίως: 4 (2+2)

Files: