Εισαγωγή στην Παραγωγή Τεχνικών Έργων

Περιγραφή:

Κατηγορίες Τεχνικών Έργων. Η Τεχνική, η επιχειρησιακή και η επιχειρηματική διάσταση των έργων. Ο κλάδος παραγωγής Τεχνικών Έργων στην Ευρωπαϊκή αγορά. Η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα και προγράμματα έργων υποδομής. Ο εθνικός προγραμματισμός έργων υποδομής και η χρηματοδότησή τους. Ο Κύριος του Έργου, οι Μελετητές, οι Εργολάβοι. Οργανωτικές δομές. Ανάλυση Κόστους - Ωφελειών. Κατηγορίες και τυπικά στάδια εκπόνησης Μελετών. Διαδικασίες ανάθεσης Μελετών Δημοσίων Έργων και καθορισμός αμοιβών. Διαχείριση Συμβάσεων Μελετών. Τρόποι διαμόρφωσης του προϋπολογισμού ενός Τεχνικού έργου και καθορισμού του εργολαβικού ανταλλάγματος. Δομή και Περιεχόμενα Τευχών Δημοπράτησης Έργων. Διαδικασίες ανάθεσης έργων. Διαχείριση συμβάσεων κατασκευής. Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση έργων. Ιδιωτική Χρηματοδότηση Δημοσίων Έργων.

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Διδάσκοντες: Σ. Λαμπρόπουλος