Ολοκληρωμένο Θέμα Υδραυλικού Σχεδιασμού

Περιγραφή:

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός έργου, κατά προτίμηση υφιστάμενου, από ομάδες 5 φοιτητών/ομάδα.
Το θέμα επιλέγεται ανάλογα με την κατεύθυνση των φοιτητών και επιβλέπεται από ένα μέλος ΔΕΠ, μέσω
εβδομαδιαίων συναντήσεων οι οποίες αντικαθιστούν τη διδασκαλία. Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου
θέματος μορφώνεται το έργο, μοντελοποιείται σε κατάλληλο λογισμικό Η/Υ ή σε συμβατικό μοντέλο
υπολογισμών, διαστασιολογείται και παράγονται σχέδια, τεχνική έκθεση και τεύχη υπολογισμών.