Επιφανειακοί Φορείς - Ειδικά Θέματα Πεπερασμένων Στοιχείων

Περιγραφή:

To πρώτο μέρος του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση της συμπεριφοράς των πλακών που αποτελούν
βασικό φορέα στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού. Στο δεύτερο μέρος γίνεται ανάπτυξη αριθμητικών
προσομοίωσης της πλάκας με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (ΠΣ). Στη συνέχεια γίνεται μια
εισαγωγή στη θεωρία των κελυφών, και αναπτύσσεται η στατική λειτουργία κυλινδρικών και
αξονοσυμμετρικών κελυφών και η προσομοίωση τους με ΠΣ. Ακολούθως παρουσιάζεται η εκτίμηση του
σφάλματος διακριτοποίησης στα ΠΣ καθώς και η αντιμετώπισή του. Τέλος γίνεται αναφορά σε
εναλλακτικού τύπου στοιχεία.