Αξιοπιστία και Ανάλυση Διακινδύνευσης Κατασκευών

Περιγραφή:

Πιθανοτικά μοντέλα βασικών μεταβλητών (δράσεων, αντιστάσεων, γεωμετρίας κλπ). Υπολογισμός
πιθανότητας αστοχίας, σημείο σχεδιασμού. Μοντέλα συστημάτων και διαδικασιών (συστήματα εν σειρά
και εν παραλλήλω). Γραμμικές και μη γραμμικές εξισώσεις αστοχίας. Ανεξάρτητες και εξαρτημένες βασικές
μεταβλητές. Συνδυασμοί δράσεων. Πιθανοτικός προσδιορισμός των συντελεστών ασφαλείας. Πιθανοτικά
μοντέλα φυσικών κινδύνων. Τρωτότητα και έκθεση. Διακινδύνευση, καμπύλες τρωτότητας, ανάλυση
αποφάσεων