Χημεία

Περιγραφή:

Γενικό Μέρος: Σύγχρονη Ατομική Θεωρία. Περιοδικό Σύστημα. Περιοδικότητα ιδιοτήτων των στοιχείων. Χημικοί δεσμοί. Στοιχεία από τη Χημεία της Αέριας, της Υγράς και της Στερεάς κατάστασης (Θεωρία των ζωνών, ηλεκτρικές ιδιότητες). Χημική Κινητική. Χημική Ισορροπία. Χημεία Νερού: Υδρολογικός κύκλος. Ιδιότητες νερού. Φυσική κατάσταση. Κύριες μορφές ρύπανσης. Πόσιμο νερό. Παράμετροι ποιότητας. Καθαρισμός νερού. Αφαλάτωση. Βιομηχανικό νερό. Αποσκλήρυνση. Ατμοσφαιρική Χημεία: Σύσταση και Δομή της Ατμόσφαιρας. Κύκλοι αζώτου και άνθρακα. Το στρώμα του όζοντος. Ατμοσφαιρική ρύπανση. Διάβρωση και Προστασία Μετάλλων: Ηλεκτροχημική Διάβρωση. Γαλβανικά Στοιχεία. Διαγράμματα Pourbaix . Ταχύτητα της Διάβρωσης Γενικευμένη και Τοπική Διάβρωση. Μέθοδοι Προστασίας των Μετάλλων από τη Διάβρωση. Χημεία Τσιμέντου: Πρώτες ύλες. Τύποι και Ιδιότητες τσιμέντων. Αντιδράσεις ενυδάτωσης. Ο ρόλος των ποζολανών. Χημεία Σκυροδέματος: Ορισμοί. Προτυποποίηση. Ανθεκτικότητα σκυροδεμάτων και παράγοντες που την επηρεάζουν. Αδρανή και πρόσθετα. Χημικές αιτίες προσβολής και τρόποι αντιμετώπισης των.

Το μάθημα καταργήθηκε το 2007. Όσοι το χρωστούσαν απαλλάχθηκαν, ενώ όσοι χρωστούσαν την οικολογία, χρεώθηκαν το μάθημα "Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χημείας".