Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Περιγραφή:

Το μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών στις βασικές γνώσεις των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) μέσα από τη θεωρητική τεκμηρίωση αλλά και την πρακτική τους εξάσκηση σε θέματα ενδιαφέροντος. Τα βασικά αντικείμενα που θα διδαχτούν περιλαμβάνουν:
την συλλογή των δεδομένων, μέσα, πηγές και τεχνολογίες την διαχείριση των δεδομένων, τεχνικές, προβολικά συστήματα, Βάσεις Δεδομένων την χαρτογραφική επεξεργασία των αποτελεσμάτων, χάρτες, γραφήματα κτλ την βασικές διαδικασίες ανάλυσης των δεδομένων τόσο σε διανυσματική μορφή όσο και σε και σε μορφή κανάβου.