Πολεοδομία - Χωροταξία

Περιγραφή:

Παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για την ανάπτυξη, τις λειτουργίες, την οργάνωση και το σχεδιασμό των πόλεων και περιφερειών. Θεωρητικό περιεχόμενο του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού και διαδικασία παραγωγής πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων, θεσμικό πλαίσιο, παραδείγματα εφαρμογής. Βασικές έννοιες χωρικής οργάνωσης, της πόλης και του σχεδιασμού. Στοιχεία του αστικού ή μη χώρου, πολεοδομικές λειτουργίες και χωρικά πρότυπα. Στοιχεία τεχνικών παρέμβασης, πολεοδομικών/χωροταξικών σχεδίων και θεσμικού πλαισίου. Αδρομερής παρουσίαση σύγχρονων πολεοδομικών/χωροταξικών προβλημάτων. Άσκηση για την κατανόηση βασικών εννοιών πολεοδομικής ανάλυσης και απλών μεθόδων καταγραφής στοιχείων των χρήσεων γης της πόλης.

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Διδάσκοντες:
  Σ. Αντωνοπούλου (Σ)
  Ι. Τζουβαδάκης
  Α. Σωτηροπούλου
  Ι. Γκόλιας
  Κ. Ρόκος

Ύλη:

2008-09

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ


  1. Σε τι διαφέρει ο Πολεοδομικός από τον Χωροταξικό σχεδιασμό ;
  2. Ποιο είναι το αντικείμενο του Χωροταξικού Σχεδιασμού και ποια είναι τα είδη χωροταξικών σχεδίων;
  3. Τι ονομάζουμε Ρυθμιστικό Σχέδιο και σε τι αποσκοπεί ;
  4. Τι ονομάζουμε Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και τι σχέση έχει με το Ρυθμιστικό Σχέδιο, όπου αυτό υπάρχει ;
  5. Τι ονομάζουμε Ρυμοτομικό Σχέδιο και τι περιέχει ;
  6. Τι είναι το Σχέδιο Χρήσης εδάφους και ποιο είναι το περιεχόμενό του ;
  7. Τι ονομάζουμε τομεακό, τι παράλληλο και τι καθολικό σχεδιασμό ;
  8. Ποια είναι τα στάδια εκπόνησης ενός πολεοδομικού σχεδίου ;
  9. Ποιοι είναι οι κυριότεροι όροι δόμησης και πως επηρεάζουν τη ζωή και τη λειτουργία της πόλης ;
  10. Γιατί η οικοδομή χαρακτηρίζεται διεθνώς ως ένας «καθυστερημένος τομέας της καπιταλιστικής οικονομίας»; Πως εξηγείται αυτή η καθυστέρηση και τι συνέπειες έχει ;
  11. Περιγράψτε το σύστημα παραγωγής κατοικίας στην Ελλάδα και τις συνέπειές του.
  12. Σε τι αποσκοπεί η Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;
  13. Τι είναι τα Σχέδια Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ), τι τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ), τι τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και τι τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ;
  14. Ποια είναι τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιες δράσεις χρηματοδοτούν ;
  15. Ποιες περιοχές είναι επιλέξιμες από τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ; Η Ελλάδα με ποιόν τρόπο εντάσσεται στα προγράμματα αυτά ;
  16. Τι γνωρίζεται για τη Συνθήκη του Μάαστριχτ ;
  17. Σε τι οφείλεται η χρονική και χωρική επέκταση του φαινομένου του κυκλοφοριακού κορεσμού στις μεγάλες πόλεις ;
  18. Ποιες οι βασικές διαφορές του βραχυπρόθεσμου και μεσο/μακροπρόθεσμου κυκλοφοριακού σχεδιασμού σε μία πόλη ;
  19. Πως συσχετίζεται η έννοια της διαχείρισης της κυκλοφορίας με εκείνη της βελτίωσης της ροής των οχημάτων ;
  20. Ποιες οι βασικές συνιστώσες στη διαχείριση της στάθμευσης σε μία περιοχή ;
  21. Ποιες είναι οι τρείς κύριες αναλυτικές προσεγγίσεις στην αποτίμηση της συνεισφοράς των έργων τεχνικής υποδομής στην τοπική ανάπτυξη ;
  22. Στην αποτίμηση της αποδοτικότητας των έργων υποδομής ποιες είναι οι κύριες διαφορές ανάμεσα στην χρηματοοικονομική και στην κοινωνικοοικονομική ανάλυση κόστους/οφέλους ;
  23. Στην αποτίμηση της συνεισφοράς των έργων υποδομής στη μεγέθυνση της μορφής : ποια είναι η έννοια των εκθετών α, β, γ ; Ποιες τιμές των εκθετών υποδηλώνουν οικονομίες κλίμακας στη διαδικασία μεγέθυνσης του προϊόντος Υ της οικονομίας ;

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

  1. Α. Αραβαντινός, Πολεοδομικός Σχεδιασμός, εκδ. Συμμετρία, Αθήνα, 2007
  Κεφ. 3, σελ. 53-62
  Κεφ. 6, σελ. 97-108, 111
  Κεφ. 7, σελ. 119-140
  Κεφ. 8, σελ. 141-165
  Κεφ. 9, σελ. 167-187
  2. Σ. Αντωνοπούλου, «Το Κεφάλαιο που Εμπλέκεται στην Παραγωγή Κατοικίας. Το Σύστημα Παραγωγής», από το βιβλίο Ο Μεταπολεμικός
  Μετασχηματισμός της Ελληνικής Οικονομίας και το Οικιστικό Φαινόμενο

  1950-1980, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1991, σελ. 187-211
  3. Σ. Αντωνοπούλου, Η Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώσεις παραδόσεων, ΕΜΠ, 2002
  4. Κ. Ρόκος, Οι Προσεγγίσεις Αποτίμησης της Συνεισφοράς των Έργων (προγραμμάτων) Υποδομής στην Τοπική Ανάπτυξη, σημειώσεις παραδόσεων ΕΜΠ
  5. Διαλέξεις Θεωρίας