Δυναμική Στερεού Σώματος

Περιγραφή:

Πρόκειται για την (πρώην) Μηχανική ΙV ή (πρώην) Μηχανική 3 .
Κινηματική του υλικού σημείου. Ταχύτητα και επιτάχυνση σε καρτεσιανές συντεταγμένες. Ευθύγραμμη κίνηση. Επίπεδη κίνηση - πολικές συντεταγμένες. Κίνηση στον χώρο - φυσικές συντεταγμένες. Δυναμική του υλικού σημείου. Νόμοι του Νεύτωνα. Ελεύθερη κίνηση. Κίνηση υπό περιορισμούς. Δυνάμεις αντιστάσεως - Αντίσταστη λόγω τριβής, ξηρή τριβή Coulomb , ιξώδης τριβή. Ορμή, Στροφορμή, Ροπές αδράνειας, Έργο, Ενέργεια. Παραδείγματα και ασκήσεις. Κινηματική του συστήματος υλικών σημείων. Ορμή συστήματος κόκκων. Κίνηση του κέντρου μάζας. Στροφορμή συστήματος κόκκων. Κινηματική και Δυναμική του στερεού σώματος. Κινηματική - παράλληλη μεταφορά, περιστροφή, στιγμιαίος πόλος περιστροφής. Δυναμική της επίπεδης κινήσεως. Δυναμική της κινήσεως στον χώρο - στροφορμή, ροπές αδρανείας, εξισώσεις Euler . Εξισώσεις της Μηχανικής. Γενικευμένες συνταγμένες, δυνατές και πραγματικές μετατοπίσεις. Αρχή των δυνατών Έργων και Αρχή d ’ Alembert . Εξισώσεις Lagrange . Μικρές ταλαντώσεις. Γραμμικοποίηση πλησίον σημείου ισορροπίας. Μονοβάθμιος ταλαντωτής με, (α) γενικού τύπου φόρτιση, ολοκλήρωμα Duhamel , (β) περιοδική φόρτιση, φάσματα αποκρίσεων, συντονισμός. Απόσβεση κραδασμών και κρουστικών φορτίων. Πολυβάθμιοι ταλαντωτές και εισαγωγή στους τρόπους ταλάντωσης.

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Διδάσκοντες: Π. Τσόπελας

Files: