Μηχανική των Ρευστών

Περιγραφή:

Εισαγωγή. Ορισμός ρευστού. Βασικές ιδιότητες ρευστών. Υδροστατική. Πίεση σε σημείο. Υδροστατική πίεση. Δυνάμεις σε επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες. Άνωση. Κινηματική. Μέθοδοι Lagrange και Euler . Υλική παράγωγος. Γραμμές ροής - Τροχιές - Ακολουθίες. Παραμορφώσεις ρευστού στοιχείου. Στροβιλότητα. Δυναμική. Είδη δυνάμεων. Αρχές διατήρησης μάζας, ποσότητας κίνησης και ενέργειας. Εξισώσεις συνέχειας, ποσότητας κίνησης και ενέργειας για πεπερασμένο σταθερό όγκο αναφοράς. Μονοδιάστατη ανάλυση. Μονοδιάστατες εξισώσεις συνέχειας, ποσότητας κίνησης και ενέργειας. Πιεζομετρική γραμμή και γραμμή ενέργειας. Γενικές διαφορικές εξισώσεις συνέχειας και κίνησης ( Navier - Stokes ). Δυναμική και Ροϊκή συνάρτηση. Ιδεατά ρευστά. Εξισώσεις Euler . Εξίσωση Bernoulli . Αστρόβιλη ροή. Εξίσωση Laplace . Σπηλαίωση και αποκόλληση. Εκροή από οπές, θυροφράγματα και υπερχειλιστές. Πραγματικά ρευστά. Αριθμός Reynolds . Στρωτή και τυρβώδης ροή. Δυναμική αντίσταση και άνωση. Ροή Couette και Poiseuille. Εξισώσεις Reynolds . Τυρβώδεις τάσεις. Ομοιότητα. Είδη ομοιότητας. Βασικοί αδιάστατοι αριθμοί. Στοιχεία θεωρίας οριακού στρώματος.

Εξέταση-Βαθμολογία
Η τελική γραπτή εξέταση χωρίζεται σε δύο μέρη: (α) Ερωτήσεις που σχετίζονται με θεωρητικά θέματα ή απλές εφαρμογές – κλειστά βιβλία και (β) Λύση ασκήσεων –ανοικτά βιβλία. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 65% (κατ’ ελάχιστο) από το βαθμό της τελικής γραπτής εξέτασης, και κατά 35% (κατά μέγιστο) από τα λοιπά στοιχεία επίδοσης του σπουδαστή κατά την διάρκεια του εξαμήνου (βαθμοί διαγωνισμάτων, ασκήσεων, πειραματικών εκθέσεων).

Εξαιρετικά σημαντικές είναι και οι σημειώσεις του κ. Κατσαρέλη (Πρόσθετα Βοηθήματα Μηχανικής των Ρευστών) , τις οποίες μπορείτε να βρείτε στο mycourses. Στην ιστοσελίδα http://www.hydro.ntua.gr/appl_hydr/ υπάρχει ένα σύνολο λυμένων θεμάτων και ασκήσεων.

Ώρες εβδομαδιαίως: 5

Ύλη:

2009-10
Oλόκληρο το βιβλίο των Νουτσοπουλου-Χριστοδούλου,εκτός από τα κεφάλαια 6 και 12. Από τυρβώδη ροή, μόνο ότι έχει αναφερθεί στην τάξη.

Files: