Ολοκληρωμένο Θέμα Δομοστατικού Σχεδιασμού

Περιγραφή:

Στα πλαίσια του μαθήματος πρέπει να πραγματοποιηθεί ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός έργου, κατά προτίμηση υφιστάμενου, από μια ομάδα 5 φοιτητών. Το θέμα θα επιλέγεται ανάλογα με την κατεύθυνση των φοιτητών και θα επιβλέπεται από ένα μέλος ΔΕΠ, μέσω εβδομαδιαίων συναντήσεων οι οποίες θα αντικαθιστούν τη διδασκαλία. Στα πλαίσια του ολοκληρωμένου θέματος θα πρέπει να πρέπει να μορφώνεται το έργο, να προσομοιώνεται σε κατάλληλο λογισμικό Η/Υ, να διαστασιολογείται και να παράγονται σχέδια, τεχνική έκθεση και τεύχη υπολογισμών.

Ο ορισμός των ομάδων, η επιλογή του θέματος (από τράπεζα θεμάτων) και επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ (1 ομάδα/μέλος ΔΕΠ, εάν απαιτείται υποστήριξη και από άλλο μέλος ΔΕΠ αυτό θα γίνεται με πρωτοβουλία του επιβλέποντος) πρέπει να γίνεται έγκαιρα, ώστε στην αρχή του εξαμήνου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν έρθει σε συνεννόηση με κάποιον διδάσκοντα για τη συμμετοχή του σε ομάδα, η επιλογή θα πραγματοποιείται μέσω αυτόματης/τυχαίας διαδικασίας.

Mέθοδοι Αξιολόγησης

Στο πέρας του εξαμήνου, η κάθε ομάδα θα πρέπει να παραδώσει πλήρη τεχνική έκθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα αναρτηθούν στο mycourses και σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα.

Την τελευταία εβδομάδα διδασκαλίας θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση powerpoint του project σε τριμελή επιτροπή. Η παρουσίαση αποτελεί προφορική εξέταση για τον κάθε φοιτητή ξεχωριστά, από την οποία θα προκύψει ατομικός βαθμός.

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος θα προκύψει κατά 50% από την τεχνική έκθεση και 50% από την προφορική εξέταση.

Ύλη:

Το μάθημα υλοποιείται μέσω 12 τρίωρων συναντήσεων, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα κατόπιν συνεννόησης φοιτητών-επιβλέποντα.

Στο πρώτο μάθημα γίνεται η παρουσίαση της δομής-διάρθρωσης του μαθήματος.
Στα υπόλοιπα μαθήματα θα διεξάγεται σταδιακά το θέμα, καλύπτωντας σταδιακά τα ακόλουθα πεδία: Περιγραφή project-Αρχιτεκτονικό Σχέδιο. Μόρφωση φορέα/έργου. Μοντελοποίηση-Διάφορες επιλογές προσομοιωμάτων (διάκριση τύπου μελέτης: προμελέτη-οριστική). Προκαταρκτικοί υπολογισμοί. Προσομοιώματα Η/Υ-Ανάλυση-Computer Aided Structural Analysis & Design. Τεχνολογία BIM. Διαστασιολόγηση. Τεχνική έκθεση. Τεύχος υπολογισμών. Σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή. Κατασκευαστικά Θέματα. Προγραμματισμός. Κοστολόγηση. Νομικά Θέματα.