Γεφυροποιΐα Ι

Περιγραφή:

Εισαγωγική, αρχές και κριτήρια σχεδιασμού φορέα γέφυρας, γενική διάταξη, επιλογή και σύνθεση στατικού συστήματος, βάθρα γεφυρών, τρόποι και είδη θεμελιώσεων γεφυρών, θέματα αισθητικής διαμόρφωσης.