Σχεδιασμός Οδοστρωμάτων Οδών και Αεροδρομίων

Περιγραφή:

Εμβάθυνση των σπουδαστών σε θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό εύκαμπτων, ημι-άκαμπτων, ημι-εύκαμπτων και δύσκαμπτων οδοστρωμάτων οδών και αεροδρομίων. Βασικές διαφοροποιήσεις μεταξύ οδοστρωμάτων οδών και αεροδρομίων. Μεθοδολογίες διαστασιολόγησης οδοστρωμάτων οδών και αεροδρομίων, μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών, σχεδιασμό μιγμάτων στο εργαστήριο και ποιοτικός έλεγχος.

Βαθμός μαθήματος
  • 2 Θεματικές Ασκήσεις (σαν πρόοδοι) : 30%
  • Τελική εξέταση : 70%

    Αν δεν συμμετάσχει ο σπουδαστής σε καμία Θεματική Άσκηση τότε ο τελικός βαθμός είναι το 70% της τελικής εξέτασης

Ύλη:

Μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών οδοστρωμάτων οδών και αεροδρομίων:
Περιγραφή των μηχανικών χαρακτηριστικών υλικών που λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό μιγμάτων στο εργαστήριο. Θεματικές ασκήσεις κατανόησης για επίλυση στην τάξη.

Σχεδιασμός μιγμάτων:
Σχεδιασμός μιγμάτων στο εργαστήριο και έλεγχοι.

Κυκλοφορία, αξονικά φορτία, καταπόνηση οδοστρώματος:
Περιγραφή των βασικών θεωρήσεων της κυκλοφορίας για το σχεδιασμό ενός οδοστρώματος.

Μηχανική φθορά- έλεγχος αστοχίας:
Αναφορά σε κριτήρια αστοχίας οδοστρωμάτων, αναλυτικός υπολογισμός εντατικών μεγεθών και μηχανική φθορά.

Αρχές αναλυτικού και εμπειρικού σχεδιασμού οδοστρωμάτων:
Περιγραφή των βασικών αρχών σχεδιασμού εύκαμπτων, ημι-άκαμπτων, ημι-εύκαμπτων και δύσκαμπτων και οδοστρωμάτων. Αρχές ανάλυσης και διαστασιολόγησης. Βασικές διαφοροποιήσεις μεταξύ οδοστρωμάτων οδών και αεροδρομίων.

Μεθοδολογίες σχεδιασμού οδοστρωμάτων οδών:
Περιγραφή βασικών μεθοδολογιών διαστασιολόγησης εύκαμπτων και δύσκαμπτων οδοστρωμάτων (AASHTO). Θεματικές ασκήσεις κατανόησης για επίλυση στην τάξη.

Στοιχεία οδοστρωμάτων αεροδρομίων και διαστασιολόγηση:Περιγραφή γενικών στοιχείων οδοστρωμάτων αεροδρομίων, τύποι οδοστρωμάτων και περιοχές εφαρμογής τους, στοιχεία φόρτισης αεροσκαφών. Αρχές διαστασιολόγησης οδοστρωμάτων αεροδρομίων και ευρέως αποδεκτές μεθοδολογίες διαστασιολόγησης εύκαμπτων και δύσκαμπτων οδοστρωμάτων αεροδρομίων (FAA). Θεματικές ασκήσεις κατανόησης για επίλυση στην τάξη.

Τεχνολογίες διάστρωσης - κατασκευής και ποιοτικός έλεγχος:Περιγραφή των βασικών τεχνολογιών/διαδικασιών κατασκευής των στρώσεων ενός οδοστρώματος. Ποιοτικός έλεγχος στα επιμέρους στάδια κατασκευής για τη διασφάλιση της ποιότητας.

Παραλαβή έργου- Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Επιτόπου μετρήσεις για τον έλεγχο της κατάστασης του τελικού ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας για την οριστική παραλαβή του οδοστρώματος.