Εργαστήριο Κατασκευών - Γεωτεχνικής

Περιγραφή:

Περιγραφή Μαθήματος:
Εργαστηριακές ασκήσεις κατασκευών διαφόρων υλικών. Μελέτη μηχανικής συμπεριφοράς κατασκευών, υπό στατική και δυναμική φόρτιση. Υπολογισμοί εντατικής και παραμορφωσιακής κατάστασης

Εξάμηνο 3 , 4

Ώρες διδασκαλίας 3

Απαιτούμενες Γνώσεις
Εργαστήριο Υλικών, Μηχανική του Στερεού Σώματος, Δυναμική του Στερεού Σώματος, Ισοστατικοί Φορείς, Εδαφομηχανική Ι, Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι, Σιδηρές Κατασκευές Ι, Μηχανική του Παραμορφωσίμου Σώματος - Αντοχή Υλικών

Ύλη:

Κεφάλαια Μαθήματος

1 Ασφάλεια και υγιεινη Σήμανση και οδηγίες. Μέτρα και μέσα ατομικής προστασίας. Α’ Βοήθειες. 1Χ3=3
2 Οπλισμένο σκυρόδεμα - Αμφιέρεστη δοκός Κάμψη τεσσάρων σημείων σε δοκό από οπλισμένο σκυρόδεμα, ώστε να προκαλείται διατμητική αστοχία. Εξάντληση φέρουσας ικανότητας σε διάτμηση και υπολογισμός τάσεων-παραμορφώσεων πριν τη διαρροή. Μελέτη ψαθυρής (αποφευκτέας) μορφής αστοχίας και προσδιορισμός ακαμψίας μέλους πριν τη διαρροή 1Χ3=3
3 Οπλισμένο σκυρόδεμα - Αμφιέρεστη δοκός Κάμψη τεσσάρων σημείων σε δοκό από οπλισμένο σκυρόδεμα, ώστε να προκαλείται καμπτική αστοχία. Εξάντληση φέρουσας ικανότητας σε κάμψη και υπολογισμός τάσεων-παραμορφώσεων μετά τη διαρροή. Μελέτη πλάστιμης (επιθυμητής) μορφής αστοχίας και προσδιορισμός ακαμψίας μέλους μετά τη διαρροή. 1Χ3=3
4 'Εδαφος - Άμμος σε διαφορετικές σε διαφορετικές πυκνότητες Μέτρηση πίεσης νερού στο εδαφικό δοκίμιο σε συνθήκες ηρεμίας και υδραυλικής κλίσης σε συνθήκες ροής. Προσομοίωση συνθηκών ρευστοποίησης. Μελέτη του νόμου του Darcy. Μεταβολή του δείκτη διαπερατότητας k=(m/s) με την πυκνότητα της άμμου. Προσδιορισμός εδαφικής διαπερατότητας. Μελέτη του φαινομένου της ροής νερού στο έδαφος και υπολογισμός εδαφικής διαπερατότητας. Σύγκριση φαινομένων υδραυλικής υποσκαφής και ρευστοποίησης. 1Χ3=3
5 'Εδαφος - 'Αμμος και τοίχος αντιστήριξης Μηχανισμός αστοχίας και μέτρηση των φορτίων κατά τη μετακίνηση προσομοιώματος τοίχου αντιστήριξης. Ανάπτυξη οριακών ωθήσεων γαιών (ενεργητική και παθητική κατάσταση). Μελέτη αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής μέσω μέτρησης φορτίων και μετακινήσεων πίσω από τοίχο αντιστήριξης. 1Χ3=3
6 Μεταλλικός πρόβολος ή πλαίσιο Διάφορα στατικά συστήματα. Δοκοί πλαίσια, τόξα εσχάρα. Δυναμική διέγερση σε διάφορες συχνότητες και καταγραφή της απόκρισης. Προσδιορισμός της καμπύλης συντονισμού απλής κατασκευή. Μελέτη δυναμικών χαρακτηριστικών ταλαντωτή και σύγκριση διέγερσης/απόκρισης. 1Χ3=3
7 Χάλυβας - Μεταλλικός οικίσκος Παρουσίαση βασικών δομικών στοιχείων μεταλλικού υπόστεγου. Συναρμολόγηση μεταλλικού οικίσκου. Εξοικείωση με βασικά μεταλλικά στοιχεία (ελατές διατομές, κοχλίες κλπ.). Κατανόηση επιρροής ανοχών κατά την ανέγερση και συστημάτων δυσκαμψίας. Κατανόηση τρόπου ανέγερσης και βασικής στατικής λειτουργίας απλού μεταλλικού κτιρίου. Βασικές αρχές μόρφωσης φορέα και ροή δυνάμεων. 1Χ3=3
8 Χάλυβας - Μεταλλικοί πρόβολοι Φόρτιση προβόλων. Α) Κλειστή (κοίλη) διατομή με μέτρια αντοχή έναντι κάμψης και σημαντική αντοχή έναντι στρέψης. Β) Ανοιχτή διατομή (διπλού ταυ) με σημαντική αντοχή έναντι κάμψης και αμελητέα αντοχή έναντι στρέψης. Γ) Διατομή με ευπάθεια σε πλευρικό λυγισμό. Καταλληλότητα διαφόρων διατομών έναντι κάμψης – στρέψης – πλευρικού λυγισμού. Κατανόηση συμπεριφοράς δοκών με διάφορες διατομές υπό κάμψη και στρέψη. 1Χ3=3
9 Χάλυβας - Προσομοίωμα συμμετρικού κτηρίου (πενταώροφο υπό κλίμακα) Σεισμική καταπόνηση σε μια διεύθυνση με χρήση του σεισμικού προσομοιωτήρα. Χρήση τριών διαφορετικών διεγέρσεων. Ελαστική απόκριση πολυβάθμιας κατασκευής σε σεισμό. Σεισμική συμπεριφορά πολυωρόφου κτιρίου. Έννοια χρονοϊστορίας. Επαύξησης εδαφικής επιτάχυνσης στους ορόφους. Σχέση μεταξύ απόλυτων επιταχύνσεων και σχετικών μετατοπίσεων των ορόφων. Εντατικά μεγέθη. Σχέση μεταξύ των αποκρίσεων του προσομοιώματος και της πρωτότυπης κατασκευής. 1Χ3=3