Εργαστήριο Η/Υ - Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών

Περιγραφή:

Σκοπός είναι η εξοικείωση των σπουδαστών κατά συνθετικό τρόπο στο δομοστατικό αντικείμενο όπως θεωρητικά το έχουν γνωρίσει με την εφαρμογή του σε λογισμικό ανάλυσης και σχεδιασμού κατασκευών.

Αξιολόγηση Επίδοσης:
Θέματα (εργασίες και τεχνικές εκθέσεις):100%

Ύλη:

Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών:
1)Πεπερασμένα στοιχεία . Βαθμοί ελευθερίας βασική συμπεριφορά ραβδωτών, επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων. Τοπικοί άξονες στοιχείων θετική προσήμανση εντατικών μεγεθών - τάσεων. Βασική δομή λογισμικού ανάλυσης κατασκευών. Ραβδωτά προσομοιώματα με εκκεντρότητες κατακορύφων και οριζόντιων στοιχείων με τρισδιάστατους στερεούς βραχίονες. Προσομοίωση τοιχωμάτων με υποστύλωμα και βραχίονες - Wide Column Αnalogy και πολυώροφων τοιχωμάτων με ανοίγματα μέσω αντίστοιχων πλαισίων.
2)Προσομοίωση διαφραγμάτων. Προσομοίωση πυρήνων ανοικτής διατομής με ραβδωτά στοιχεία. Προσομοιώματα με στρέβλωση και ανάπτυξη δίρροπου. Σημασία της θέσης του πυρήνα στη κάτοψη του κτιρίου.
3)Περιβάλλουσες της έντασης και παραμόρφωσης με διακύμανση των ελαστικών συνθηκών στήριξης σε πολυώροφα κτίρια με ή χωρίς υπόγειο.
Σχετικές δυσκαμψίες δοκών – υποστυλωμάτων.

Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος:
1)Προσομοίωση μελών και φορέων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Γραμμικές και μη γραμμικές μέθοδοι ανάλυσης κατά ΕΚ2. Ανακατανομή. Ρηγμάτωση, διαρροή, αστοχία. Ανάλυση διατομής βήμα προς βήμα έως την αστοχία. Αλληλεπίδραση αντοχών και δυσκαμψιών με την αξονική δράση.
2)Απλά προσομοιώματα για προέλεγχο και επιλογή διαστάσεων, με βάση ελέγχους σε ΟΚΛ και ΟΚΑ. Δοκοί (πλακοδοκοί, δοκοί μεταβλητής διατομής, προεντεταμένες δοκοί), ισοδύναμα πλαίσια μυκητοειδών πλακών χωρίς δοκούς, υποστυλώματα με φαινόμενα δευτέρας τάξεως.
3)Προσομοίωση μεγάλων ελαφρώς οπλισμένων τοιχωμάτων. Θεμελιώσεις (πέδιλα, κοιτόστρωση, πάσσαλοι).
4)Προσομοίωση σχεδιασμού με βάση το Προσομοίωμα Δικτυώματος (Θ/Ε). Παράδειγμα εφαρμογής υψίκορμης δοκού με οπές και πολυόροφου δίσκου με ανοίγματα.

Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών:
1)Απλά προσομοιώματα μεταλλικών κτιριακών φορέων. Είδη στοιχείων για τα διάφορα δομικά μέλη, πυκνότητα πλέγματος, προσανατολισμός διατομών. Μήκη λυγισμού, ευαισθησία έναντι επιρροών 2ης τάξης. Προσομοίωση συνδέσεων και εκκεντροτήτων.
2)Προσομοίωση θλιβόμενης διαγωνίου συνδέσμων δυσκαμψίας μεταλλικών κτιριακών φορέων. Πλευρικές εξασφαλίσεις. Χειρισμός πλευρικού και τοπικού λυγισμού. Προσομοίωση αναρτήρων. Προσομοίωση λειτουργίας γερανογεφυρών. Προσομοίωση σύμμικτων κτιριακών φορέων με μεταλλικές δοκούς και πλάκα σκυροδέματος.
3)Αντιστοίχιση τρόπου προσομοίωσης, μεθόδου ανάλυσης και ελέγχων επάρκειας μεταλλικών κτιριακών φορέων. Παραδείγματα εφαρμογής.

Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας:
1)Ιδιομορφική ανάλυση φορέων: Προσομοίωση για υπολογισμό συμμετρικών και αντισυμμετρικών ιδιομορφών. Παραδείγματα φορέων με προσομοίωση με γραμμικά και με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία. Προσομοίωση της δυσκαμψίας, της αδράνειας και της απόσβεσης.
2)Ανάπτυξη κατάλληλων προσομοιωμάτων για σεισμική φόρτιση. Μέθοδοι δυναμικής ανάλυσης, χρήσεις, διαφορές, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα. Παράδειγμα εφαρμογής σε κατασκευές προσομοιωμένων με γραμμικά, επιφανειακά, χωρικά στοιχεία και με συνδυασμό τους.
3)Προσομοιώματα με δύσκαμπτα και εύκαμπτα διαφράγματα για σεισμικά φορτία. Προσομοίωση κατασκευής - εδάφους