Διαφορικές Εξισώσεις

Περιγραφή:

  • Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης (Γραμμικές, Bernoulli, χωριζομένων μεταβλητών, ομογενείς, Riccati, ολικού διαφορικού).
  • Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης (Ομογενείς και μη ομογενείς με σταθερούς συντελεστές, μέθοδος προσδιοριστέων συντελεστών, δ.ε. Euler).
  • Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με τη μέθοδο των δυναμοσειρών (ομαλά και ανώμαλα σημεία, συναρτήσεις Bessel, πολυώνυμα Legendre).
  • Γραμμικά συστήματα διαφορικών εξισώσεων (γραμμικά συστήματα, ομογενή και μη ομογενή συστήματα, μέθοδος απαλοιφής, μεταβολής των παραμέτρων και μεθόδου Euler).
  • Μετασχηματισμός Laplace (αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace, συνάρτηση Heaviside, συνέλιξη).

Ώρες εβδομαδιαίως: 4

Διδάσκοντες:
    Ι. Πολυράκης (Σ)
    Δ. Γκιντίδης

Ύλη:

2009-10
-Η ύλη από το βιβλίο του κ.Κραββαρίτη εδώ
-Η ύλη από το βοήθημα <<Διαφορικές Εξισώσεις>> του Κρόκου (Έκδοση ζ') εδώ

2008-09
-Η ύλη από το βιβλίο του κ.Κραββαρίτη :

Κεφάλαιο 2 (ΣΔΕ 1ης τάξης) :παράγραφοι: 2, 3, 4, 5, 7

Κεφάλαιο 3:παράγραφοι: 1 - θεωρία διαδοχικών προσεγγίσεων

Κεφάλαιο 4 (Γραμμικές ΔΕ ανώτερης τάξης):παράγραφοι: 3 έως 5

Κεφάλαιο 5 (Γραμμικές ΔΕ με σταθερούς συντελεστές):παράγραφοι: 1 έως 5

Κεφάλαιο 6 (Μετασχηματισμός Laplace) όλο

Κεφάλαιο 7 (Επίλυση ΔΕ με δυναμοσειρές):παράγραφοι: 1 έως 3

Κεφάλαιο 8 (Συστήματα ΔΕ): παράγραφοι: 5, 7, 8

-Η ύλη από το βοήθημα <<Διαφορικές Εξισώσεις>> του Κρόκου (Έκδοση ζ'):
Eισαγωγή
1.1, 1.1.1, 1.1.2
1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3
1.3, 1.3.1 (χωρίς τον β τρόπο), 1.3.2 (μόνο (α), (β) και Παράδειγμα 1ο)
1.7.1 (μόνο ορθογώνιες τροχιές)
3.1
3.2, 3.2.1, 3.2.2
3.3, 3.3.1, 3.3.2
3.4.2
3.5, 3.5.1, 3.5.2
4.1, 4.1.1
4.2
4.3
5 ολόκληρο
6 ολόκληρο

2007-08
Η ύλη από το βοήθημα <<Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις>> του Γκαρούτσου εδώ

Files: