Εργαστήριο Υλικών

Περιγραφή:

Εργαστηριακές ασκήσεις αδρανών, σκυροδέματος, μετάλλων, ξύλου, εδαφικών υλικών, σύνθετων υλικών, ασφαλτικών υλικών, φυσικών λίθων, τεχνητών πλίνθων. Μετρολογία και τεχνική των μετρήσεων

Διδάσκοντες:
Ευστράτιος Μπαδογιάννης (Συντονιστής)
Εμμανουήλ Βουγιούκας
Χαράλαμπος Μουζάκης
Χριστίνα Πλατή

Το εργαστηριακό μάθημα ξεκίνησε να διδάσκεται το 2017.