Στοιχεία Φιλοσοφίας

Περιγραφή:

Το μάθημα έχει στόχο την εξοικείωση του σπουδαστή με τις βασικές επιστημολογικές έννοιες που ενδιαφέρουν τη σύγχρονη αναλυτική φιλοσοφία κυρίως προς την κατεύθυνση της γνωσιοθεωρίας. Οι ρίζες και ο ρόλος αυτών των εννοιών (όπως αλήθεια, νόημα, αναφορά, απόδειξη, δικαιολόγηση κ.α.) ανιχνεύονται στους πλατωνικούς διάλογους και συγκρίνονται με τη χρήση τους στη σύγχρονη αντιπαράθεση με το γνωσιακό σκεπτικισμό.

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Ύλη:

2009-10
Από το βιβλίο "Περί Φιλοσοφικής Μεθόδου" , Άρη Κουτούγκου από την αρχή ( εκτός του προλόγου) μέχρι την σελ. 105