Πρακτική Άσκηση

Περιγραφή:

Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) αποσκοπεί στην ενίσχυση, επέκταση και ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των φοιτητών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, σε οργανωμένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις και σε θέματα που αφορούν στα γνωστικά αντικείμενά τους.
Με τον τρόπο αυτό η Π.Α. θα συμβάλλει στην ουσιαστικότερη σύνδεση των σπουδών με τον χώρο της παραγωγής, στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας για την επαγγελματική προοπτική των μελλοντικών Πολιτικών Μηχανικών.
Παράλληλα, η Π.Α. θα συνδράμει ουσιαστικά:
  • Στην εμπέδωση των θεωρητικών και τεχνολογικών γνώσεων των φοιτητών μέσω της εφαρμογής τους στην πράξη.
  • Στην εξοικείωσή τους με την πραγματικότητα της εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον.
  • Στην αναγνώριση και ανάδειξη των δεξιοτήτων τους.
  • Στην καλλιέργεια πνεύματος δημιουργικής συνεργασίας και ομαδικής εργασίας με άλλες επιστημονικές ειδικότητες που συνυπάρχουν στους χώρους απασχόλησης.
  • Στη διεύρυνση των πεδίων απασχόλησης.
  • Στη δημιουργία σταθερής και αμφίδρομης σχέση συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου και παραγωγής.
  • Στη διαμόρφωση επαγγελματικής ηθικής στους φοιτητές και αυριανούς επαγγελματίες.
  • Στον εμπλουτισμό της θεματολογίας των διπλωματικών εργασιών.
Το μάθημα θα είναι ΚΕΥ του 9ου εξαμήνου αλλά θα υλοποιείται τους μήνες Μάρτιο ως Ιούλιο του εαρινού εξαμήνου. Οι θερινοί μήνες (Αυγ-Σεπτ) θα πρέπει, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, να αποφεύγονται. Η διάρκεια της Π.Α. θα είναι 2 μήνες.
Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής αιτηθεί την εγγραφή του στην Π.Α. αλλά δεν επιλεγεί, θα του δίνεται η δυνατότητα αλλαγής του μαθήματος της Π.Α. με κάποιο άλλο μάθημα μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών (αρχές Νοεμβρίου).

Βαθμολογία
Κάθε φοιτητής θα επιβλέπεται κατά την πρακτική άσκηση από ένα μέλος ΔΕΠ της Σχολής Πολ. Μηχ. και από ένα στέλεχος του φορέα στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η Π.Α.
Η αξιολόγηση θα δίδεται ως "Επιτυχία" ή "Αποτυχία" με βάση την έκθεση πεπραγμένων του φοιτητή αλλά και την συν-αξιολόγησή τους από τους Επιβλέποντες.
Ο φοιτητής θα αξιολογεί τη δράση κατά την ολοκλήρωσή της μέσω ερωτηματολογίου στο οποίο θα περιλαμβάνεται και η ελεύθερη διατύπωση απόψεων.

Διδάσκοντες
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος: Ιωάννης-Πάρις Παντουβάκης, jpp@central.ntua.gr
Υπεύθυνοι Τομέων:
Δομοστατικής: Χαράλαμπος Μουζάκης, harrismo@central.ntua.gr
Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος: Κωνσταντίνος Νουτσόπουλος, cnoutso@central.ntua.gr
Μεταφορών & Συγκ. Υποδομής: Αθανάσιος Μπαλλής, abal@central.ntua.gr
Γεωτεχνικής: Βασιλική Γεωργιάννου, vngeor@civil.ntua.gr
Προγραμματισμού & Διαχ. Τεχν. Έργων: Ιωάννης-Πάρις Παντουβάκης, jpp@central.ntua.gr

Ύλη:

Το μάθημα είναι πρακτικό - εφαρμοσμένο και γίνεται σε χώρους εργασίας. Παρότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ύλη θα επιδιωχθεί η εμπέδωση ομάδων μαθημάτων από τον ίδιο ή διαφορετικούς τομείς.
Για παράδειγμα, μια θέση εργασίας σε "εργαστηριακούς ελέγχους" μπορεί να επιδιώκει τη σύνθεση μαθημάτων όπως τα Δομικά Υλικά, η Εδαφομηχανική και η Οδοποιία. ενώ μια θέση σε "μελέτη υδρογεωτρήσεων" την εμπέδωση μαθημάτων όπως της Τεχνικής Γεωλογίας και της Υδραυλικής.
Για τον λόγο αυτό το πρόγραμμα αφορά κυρίως φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών. Συμμετοχή φοιτητών που έχουν εγγραφεί στο 7ο εξάμηνο είναι δυνατή εφόσον προκύψουν κενές θέσεις.