Γενική Οικοδομική

Περιγραφή:

Στο μάθημα της Γενικής Οικοδομικής αναπτύσσεται η μέθοδος με την οποία επιτυγχάνεται ο σωστός κατασκευα-στικός σχεδιασμός των απλών κτιριακών έργων. Στην διάρκεια του μαθήματος, εξετάζονται όλα τα βασικά οι-κοδομικά στοιχεία, που συνθέτουν τα έργα αυτά δηλαδή:
1.Ο Φέρων Οργανισμός ως έννοιες (υποστύλωμα, δοκός πλάκα, θεμελίωση), ως στοιχείο ευρισκόμενο σε συσχετισμό και αλληλεπίδραση με τα υπόλοίπα οικοδομικά στοιχεία και ως σχεδιασμός (ξυλότυποι), πάντοτε από τη σκοπιά Οικοδομικής.
2.Το Εξωτερικό Περίβλημα (εξωτερικές τοιχοποιίες, στέγαση με οριζόντιο δώμα ή επικλινή στέγη κατώτατο πάτωμα, επενδύσεις, μονώσεις, ρύσεις).
3.Οι Μονώσεις (θερμομονώσεις, υγρομονώσείς, ηχομονώσεις).
4.Τα Εσωτερικά Χωρίσματα (Είδη μορφές και επενδύσεις εσωτερικών τοίχων, συναφείς κατασκευές).
5.Τα Δάπεδα (είδη, υψόμετρα),
6.Οι Σκάλες (μορφές, κατασκευή, επενδύσεις, συναφή προβλήματα) και
7.Τα Κουφώματα (εξωτερικά και εσωτερικά, είδη, λειτουργία)

Η βαθμολογία κάθε φοιτητή διαμορφώνεται σε ποσοστά ως ακολούθως:
• από την ομαδική εργασία (40%+10%) και
• από το ατομικό διαγώνισμα στο τέλος του εξαμήνου 50% με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

H τελική εξέταση γίνεται με ανοιχτά βιβλία.
cron