Τεχνικά Υλικά Ι

Περιγραφή:

Εισαγωγή στη δομή και στις ιδιότητες των υλικών, στις έννοιες της τυποποίησης, της ονοματολογίας και των προδιαγραφών. Έλεγχος, δοκιμασίες και τεχνική των μετρήσεων. Ιδιότητες, χαρακτηριστικά και μηχανική συμπεριφορά Φυσικών λίθων, Κονιών και Τσιμέντου, Σκυροδέματος, Αδρανών, Ασφαλτικών, Μεταλλικών και Κεραμικών υλικών, Ξύλου και Πολυμερών. Εισαγωγή στις έννοιες της φθοράς και της ανθεκτικότητας. Συμπεριφορά στις θερμοκρασιακές - υγρασιακές αλλαγές και στην πυρκαγιά.

Διδάσκοντες:
Ευστράτιος Μπαδογιάννης (Συντονιστής), badstrat@central.ntua.gr
Εμμανουήλ Βουγιούκας, manolis@central.ntua.gr

Ύλη:

2020-21
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Έκδοση: 11/2017, Συγγραφείς: Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου

Δομή, δεσμοί, Φυσικές –Μηχανικές –Θερμικές ιδιότητες: σελ. 1-40
Αδρανή: σελ 139-158
Τσιμέντο: σελ. 125-157
Σκυρόδεμα ΙΙ. Δομή σκυροδέματος, Αντοχή: σελ. 59-123
Σκυρόδεμα Ι. Νωπό σκυρόδεμα, Πρόσθετα, Μελέτη σύνθεσης: σελ. 158-193,
Σκυρόδεμα ΙΙΙ. Ανθεκτικότητα: σελ. 109-127
Λίθοι: σελ. 59-60
Kονίες & κονιάματα: σελ. 47-58
Κεραμικά: σελ. 393-411
Τοιχοποιΐα: σελ. 413-440
Ξύλο: σελ. 341-392
Χάλυβας: σελ. 275-320
Άλλα μέταλλα. Διάβρωση: σελ. 326-340
Χάλυβας/Πολυμερή: σελ. 441-476

Files: