Γεωλογία Μηχανικού

Περιγραφή:

Εισαγωγή. Εφαρμογές της γεωλογίας στην επιστήμη του Μηχανικού. Τα υλικά της γης. Ορυκτά. Πυριγενή, ιζηματογενή και μεταμορφωμένα πετρώματα. Ιδιότητες, τεχνική συμπεριφορά πετρωμάτων και τεχνικά έργα. Στοιχεία μηχανικής του γεωλογικού υλικού. Έδαφος, βράχος, βραχομάζα. Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα. Υλικά κατασκευών. Ενδογενείς γεωλογικές διεργασίες. Σεισμοί, παραμορφώσεις του φλοιού και τεκτονική πλακών, γεωλογικές δοκιμές. Εξωγενείς γεωλογικές διεργασίες. Αποσάθρωση και διάβρωση. Γεωμορφολογία. Εδάφη. Καθιζήσεις εδαφών. Κατολισθήσεις. Υπόγεια ύδατα. Υδροφορείς και υδροφορίες. Ο κύκλος του νερού στη φύση. Υπόγεια ροή. Υδατικοί πόροι και εκμετάλλευση. Ρύπανση. Υπόγεια νερά και κατασκευές. Ανάγνωση γεωλογικών χαρτών και επεξεργασία δεδομένων για μελέτες και κατασκευές τεχνικών έργων.

Για την συνολική επίδοση στο μάθημα λαμβάνονται υπόψη, πέρα από το βαθμό του κανονικού διαγωνίσματος στο τέλος του εξαμήνου, η επίδοση
α) στις ασκήσεις του εξαμήνου (μόνο αν παραδίδονται μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες)
β) στην πρόοδο
γ) στην εργασία (σύνταξη και παρουσίαση)

Διδάσκοντες:

- Θεωρια (2 ώρες εβδομαδιαίως)

- Ασκήσεις (2 ώρες εβδομαδιαίως)
    Συνεργάτες: Δρ. Α. Αντωνίου (ΕΔΙΠ), Ε. Χατζηχαραλάμπους, MSc (ΕΔΙΠ)

    Υποψ. Διδάκτορες: Β. Καλλιμογιάννης,MSc, Δ. Γεωργίου. MSc

Το γραφείο και η γραμματεία των διδασκόντων του μαθήματος είναι στο ισόγειο του κτιρίου του Τομέα Γεωτεχνικής

Ύλη:

2011-12
Α) ΘΕΩΡΙΑ (συνήθως 10-12 ερωτήσεις που βαθμολογούνται με 5 ή 6 βαθμούς)
Ι) Κεφάλαια Γεωλογίας Μηχανικού Ι. Βοήθημα για τις Ασκήσεις
Από τα κεφάλαια περιλαμβάνονται οι ορισμοί και οι περιγραφές (π.χ. ισοδιάσταση, ισουψείς, πλαγιές, υδροκρίτης, ανάγλυφο, υδρογραφικό δίκτυο κλπ.) καθώς και τα απλά σχήματα
• Κεφ. 3: Η ανάγνωση του χάρτη, σελ 15-30
• Κεφ. 6: Τοπογραφικοί χάρτες και γεωμορφολογική-γεωλογική πληροφόρηση, σελ. 37-54
ΙΙ) Σημειώσεις Γεωλογίας Μηχανικού. Ανάτυπα διαφανειών από τις παραδόσεις του μαθήματος
• Γεωλογία: Η μελέτη και εξέλιξη της Γης, σελ. 35-49
• Τεχνική περιγραφή ορυκτών, σελ. 77 (πίνακας σκληρότητας), 79, 81-83 (έως και σερπεντίνης), 84-86 (έως και ανυδρίτης), 87-90
• Τεχνική περιγραφή εδαφών, σελ.95-100
• Τεχνική περιγραφή πετρωμάτων, σελ. 101-113
• Ηφαιστειακά πετρώματα, σελ. 115-120
• Μεταμορφωμένα πετρώματα, σελ. 123-130
• Ιζηματογενή πετρώματα, σελ. 131-151
• Ευστάθεια κλιτύων: Κατολισθήσεις, σελ. 163-169
• Καθιζήσεις, σελ. 227-231
• Σεισμοί και Γεωλογία, σελ. 250, 253, 255, 257, 258-260, 263, 271-273, 277, 278

Παρατήρηση: Η γνώση για τη συγκεκριμένη ύλη της θεωρίας θα συμπληρώνεται από αντίστοιχα κεφάλαια του βιβλίου που έχει επιλεγεί από τον «Εύδοξο» καθώς και από το βιβλίο «Κεφάλαια Γεωλογίας Μηχανικού ΙΙ του Καθ. Π. Μαρίνου»

Β) ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Συνήθως μία άσκηση με υπο-ερωτήματα, της ίδιας δυσκολίας με τις ασκήσεις που έχουν διδαχθεί στο μάθημα (βαθμολογείται με 4 ή 5 βαθμούς)