Τεχνικό Σχέδιο

Περιγραφή:

Γραμμογραφία και γραφή γραμμάτων και αριθμών. Θεωρία και τεχνική της παρουσίασης στοιχειωδών κατόψεων, τομών και όψεων. Σχεδίαση κατόψεων, τομών, όψεων μικρών κτισμάτων με λεπτομερή αναφορά στα σχεδιαστικά αρχιτεκτονικά σύμβολα. Γενική αναφορά στην περιοχή οικοδομικής και των βασικών υλικών των απλών κατασκευών. Στοιχειώδης θεωρητική πληροφόρηση πάνω στην παρουσίαση με σχέδιο κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Πίνακες σχεδιάσεως πλήρους ξυλότυπου με τον αντίστοιχο πίνακα Θεμελιώσεως. Αποτύπωση μικρού κτίσματος. Θεωρία επί τοπογραφικού σχεδίου και χάραξη ισοϋψών καμπυλών. Εισαγωγή στη σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Απαιτήσεις συστήματος. Όργανα σχεδίασης, λογισμικά προγράμματα σχεδίασης. Εικόνες αντικειμένων και κατασκευών σε δύο και τρεις διαστάσεις.

Ο βαθμός επίδοσης κάθε σπουδαστή προκύπτει ως εξής:
-50% από τα σχέδια που παραδίδονται στη διάρκεια του εξαμήνου. (λαμβάνονται υπόψην μόνο τα 10 καλύτερα)
-50% από την τελική εξέταση
Απαραίτητη προυπόθεση για να περάσει ο σπουδαστής το μάθημα είναι να έχει βαθμό σε καθένα από τα δύο παραπάνω σκέλη πάνω από 4.

Διδάσκοντες:
Ι. Τζουβαδάκης (Σ)
Γ. Βλάχος
Α. Στάμος
Α. Ζαργκλή
Μ. Ξενάκης
Ε. Σκλάβου

Ώρες εβδομαδιαίως: 4