Υγειονομική Τεχνολογία

Περιγραφή:

Μέρος Α
Απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά πόσιμου νερού και σχετική νομοθεσία. Επιφανειακά και υπόγεια νερά που προορίζονται για πόση (κατηγοριοποίηση, προστασία). Διαστασιολόγηση επί μέρους μονάδων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού: προαπολύμανση, προετοιμασία και προσθήκη κροκιδωτικών, κροκίδωση, καθίζηση, διύλιση, απολύμανση. Ειδικές μέθοδοιπροχωρημένης επεξεργασίας: ενεργός άνθρακας, ιοντοανταλλαγή, αποσκλήρυνση, μεμβράνες.
Εκπόνηση θέματος σχεδιασμού.

Μέρος Β
Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά λυμάτων. Απαιτήσεις επεξεργασίας και σχετική νομοθεσία.
Διαστασιολόγηση επί μέρους μονάδων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων: προκαταρκτική και πρωτοβάθμια επεξεργασία, βιολογική επεξεργασία με αερόβιααιωρούμενη και προσκολλημένη βιομάζα. Μαθηματική προσομοίωση συστήματος ενεργού ιλύος για απομάκρυνση άνθρακα και αζώτου.Επεξεργασίαιλύος:πάχυνση, χώνευση, αφυδάτωση. Τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων με διύλιση και πρόσθετη επεξεργασία της ιλύος με στόχο την επαναχρησιμοποίησή της (υγειονοποίηση ιλύος).
Εκπόνηση θέματος σχεδιασμού.

Mέθοδοι αξιολόγησης

  • Το μάθημα αποτελείται από δύο ενότητες. Η πρώτη αφορά στην επεξεργασία του φυσικού νερού για παραγωγή πόσιμου νερού. Η δεύτερη αφορά στην επεξεργασία των λυμάτων με έμφαση στον υγειονολογικό σχεδιασμό των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας.
  • Για τις δύο ενότητες εκπονούνται προαιρετικά δύο μικρά θέματα με βαρύτητα 10%+10% στον τελικό βαθμό. Στα μέσα του εξαμήνου δίνεται προαιρετικά η δυνατότητα προόδου με ύλη την πρώτη ενότητα. Ο φοιτητής μπορεί να κατοχυρώσει το βαθμό αν το επιθυμεί και στο τελικό διαγώνισμα να εξετασθεί μόνο στην ύλη της δεύτερης ενότητας.
  • Προϋποτίθεται η γνώση της ύλης των κεφαλαίων 2-6 του βιβλίου "Περιβαλλοντική Τεχνολογία" του 5ου εξαμήνου.

Διδάσκοντες
Ανδρέας Ανδρεαδάκης, andre1@central.ntua.gr
Δάνος Μαμάης, mamais@central.ntua.gr
Κώστας Νουτσόπουλος, cnoutso@central.ntua.gr
Σίμος Μαλαμής, malamis.simos@gmail.com