Ξύλινες Κατασκευές

Περιγραφή:

Εισαγωγή,περιοχές εφαρμογής, σύγκριση κατασκευών από διάφορα υλικά. Δομή,ιδιότητες, υγρασία του ξύλου. Βασικά μηχανικά χαρακτηριστικά. Η δομική ξυλεία.

Βάσεις του υπολογισμού, αντοχές, δράσεις, συνδυασμοί δράσεων. Υπολογισμός ξύλινων κατασκευών. Συνδέσεις, διαμόρφωση και σχεδιασμός συνδέσεων, ηλώσεις, κοχλιώσεις, συγκολλήσεις. Στέγες. Yπολογισμός πλαισίων. Ικριώματα, ξυλότυποι. Γέφυρες. Θεμελιώσεις.

Ανθεκτικότητα. Αντισεισμικός σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών. Το ξύλο σε πυρκαγιά. Αποτίμηση σεισμικών βλαβών. Αποκατάσταση βλαβών.