Ελαφρές Μεταλλικές Κατασκευές

Περιγραφή:

Θεωρία των ευθυγράμμων ράβδων με ανοικτές λεπτότοιχες διατομές. Ροπές και αντίσταση καμπυλώσεως. Απλή κάμψη. Διπλή κάμψη. Απλή στρέψη. Στρεπτοκαμπτική καταπόνηση. Το δίρροπο και η ερμηνεία του. Θεωρία
ευθυγράμμων ράβδων με κλειστές διατομές. Κάμψη, στρέψη, διάτμηση μονοκυψελικών και πολυκυψελικών διατομών. Καμπτικός, στρεπτικός, στρεπτοκαμπτικός λυγισμός. Κύρτωση. Διαφράγματα, διαμήκεις ενισχύσεις. Η
καμπύλη δοκός στο επίπεδο. Μόρφωση και υπολογισμός επιπέδων κόμβων. Επιφανειακοί φορείς. Βασική θεωρία δίσκων, πλακών, κελυφών. Ευστάθεια επιφανειακών φορέων. Πτυχωτοί φορείς. Δευτερεύουσα αντίσταση καμπυλώσεως. Παραμόρφωση διατομής στο επίπεδό της. Δοκοί με αρχική καμπυλότητα. Κανονισμοί λεπτοτοίχων διατομών.