Προγραμματισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Περιγραφή:

Προέρχεται από σύμπτυξη της ύλης των μαθημάτων Προγραμματισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Ι (2ου εξαμήνου) και Προγραμματισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΙΙ (3ου εξαμήνου)

Εισαγωγή στους υπολογιστές και στον προγραμματισμό. Γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN 77/90/95. Διαγράμματα ροής και ονοματολογία. Σταθερές και μεταβλητές. Είσοδος εντολών προγράμματος και δεδομένων στον υπολογιστή. Απλές εντολές εισόδου και εξόδου. Εισαγωγή ενός πλήρους προγράμματος στον υπολογιστή. Αρχεία. Αριθμητικές εντολές. Εντολές μεταφοράς. Μεταβλητές με δείκτες-πίνακες. Βρόχοι DO. GO TO με όρους και έμμεσος βρόχος DO. Υποπρογγράματα. Συναρτήσεις βιλιοθήκης. Συναρτήσεις εντολής και συναρτήσεις υποπρογγράματος. Πιο προχωρημένες εντολές της Fortran. Πρακτική εξάσκηση στα υπολογιστικά κέντρα του ΕΜΠ. Σύνταξη και εκτέλεση προγραμμάτων σε απλές εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού.

Ώρες εβδομαδιαίως: 4

Ύλη:

2007-08
Από το βιβλίο <<Προγραμματισμός με ηλεκτρονικό υπολογιστή>> του Π.Γιαννόπουλου τα κεφάλαια 1-15.

Files: