Στοχαστικές Μέθοδοι στους Υδατικούς Πόρους

Περιγραφή:

Εισαγωγή: γενικές έννοιες, χρησιμότητα, τύποι προβλημάτων. Προσομοίωση: γενικές έννοιες, κατηγορίες προσομοίωσης, χρήσεις της στοχαστικής προσομοίωσης, μοντέλα προσομοίωσης, τυχαίοι αριθμοί. Τυχαίες μεταβλητές, στατιστικές παράμετροι, στοχαστικές ανελίξεις, στασιμότητα, εργοδικότητα, αυτοσυσχέτιση, ετεροσυσχέτιση. Φασματική ανάλυση χρονοσειρών. Στάσιμα στοχαστικά μοντέλα μιας μεταβλητής: μοντέλα Μαρκόφ και φυσική θεμελίωσή τους, Μοντέλα AR(1), AR(2), ARMA(1,1), ARMA(p,q), ΜΑ(q) και SΜΑ(q). Μακροπρόθεσμη εμμονή (φαινόμενο Hurst) και ανελίξεις απλής ομοιοθεσίας. Εποχιακά μοντέλα. Μοντέλα πολλών θέσεων. Εισαγωγή στα μοντέλα επιμερισμού. Μοντέλα σημειακών ανελίξεων.

Μορφή Εξέτασης
Κατά τη διάρκεια της τελικής εξέτασης, επιτρέπεται η χρήση του βιβλίου και προσωπικών σημειώσεων.

Βαθμολογία
Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται στην τελική εξέταση (50%) και στις 5 (+1 προαιρετική) ασκήσεις που λύνονται και παραδίδονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (50%). Κάθε σωστή και έγκαιρα παραδομένη άσκηση βαθμολογείται με 1 μονάδα. Κάθε ημέρα καθυστέρησης της άσκησης χρεώνεται με -0,1 από τη μονάδα.

Διδάσκοντες
Δημήτρης Κουτσογιάννης, d.koutsoyiannis@hydro.ntua.gr
Σίμων-Μιχαήλ Παπαλεξίου, sp@itia.ntua.gr, simon@central.ntua.gr