Ανάλυση Συστημάτων Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Περιγραφή:

ΜΕΡΟΣ Α: Εισαγωγή, επένδυση & επιστροφή κεφαλαίου, περιβαλλοντική αειφορία & διαχείριση. Στοιχεία μαθηματικοποίησης υδατικών πόρων & περιβάλλοντος. Αρχές μαθηματικής βελτιστοποίησης συστημάτων: γραμμικός, δυναμικός, μη-γραμμικός προγραμματισμός, ιεραρχική ανάλυση, πολυστοχικóς, στοχαστικός προγραμματισμός, ανάλυση input-output, risk analysis, econometrics, στοιχεία στατιστικής. Βάσεις δεδομένων, εισαγωγή σε web-optimization.
ΜΕΡΟΣ Β: Εφαρμογές βελτιστοποίησης: Περιβαλλοντική ποιότητα (ρύποι, ατμόσφαιρα, έδαφος, νερά), οικοσυστήματα, υδατικοί πόροι & παράκτιο περιβάλλον, απορρίμματα & απόβλητα, περιβαλλοντική επίπτωση έργων & αειφορία. Βέλτιστος σχεδιασμός υδραυλικών & περιβαλλοντικών έργων: φράγμα, έργο παραγωγής ενέργειας, ύδρευση, αποχέτευση, βιολογικός καθαρισμός, έργο εκβολής, γεωργικό, αρδευτικό & στραγγιστικό έργο, περιβαλλοντικές δράσεις. Χρονικός προγραμματισμός έργων & βέλτιστη υλοποίηση. Ολοκλήρωση θέματος εφαρμογής.