Περιβαλλοντική Υδραυλική

Περιγραφή:

Εισαγωγή: Παραδείγματα εξισώσεων μεταφοράς. Ο νόμος του Fick και η εξίσωση μοριακής διάχυσης. Επίλυση του προβλήματος σημειακής πηγής. Επίλυση με τη μέθοδο της ομοιότητας και σύγκριση με την κατανομή Gauss. Η εξίσωση μεταφοράς-διάχυσης. Τυρβώδης ροή και περιγραφή των τυρβωδών μεγεθών. Τυρβώδης διάχυση. Η εξίσωση μεταφοράς-διάχυσης για τυρβώδη ροή. Συντελεστές τυρβώδους διάχυσης. Κατά μήκος διασπορά. Περιγραφή κατά Taylor. Υπολογισμός του συντελεστή διασποράς. Μαθηματικά μοντέλα (αναλυτικές και αριθμητικές λύσεις). Χημικές, φυσικές και βιολογικές διεργασίες και εισαγωγή τους στην εξίσωση μεταφοράς-διάχυσης. Μαντέλα κινητικών πρώτης και δεύτερης τάξης. Ανάμιξη στη διεπιφάνεια νερού αέρα. Μοντέλα αερισμού. Ανάμιξη στη διεπιφάνεια νερού - αιωρούμενων στερεών. Ανάμιξη στην ατμόσφαιρα: Τυρβώδης ροή στο οριακό στρώμα της ατμοσφαίρας και σχετικά μοντέλα μεταφοράς. Μαθηματικά μοντέλα ποιότητας νερών: Παραδείγματα εφαρμογής και κριτήρια ευστάθειας.

Εκπαιδευτική Διαδικασία
Στους σπουδαστές δίνονται 4-5 θέματα για επίλυση. Τα θέματα αυτά παραδίδονται εμπρόθεσμα (2 εβδομάδες), διορθώνονται και βαθμολογούνται.

Μορφή Εξέτασης
Η εξέταση αποτελείται από τα εξής δύο μέρη: α) Γραπτή εξέταση διάρκειας περίπου 90 min (με συγγράμματα) και β) Προφορική εξέταση 20-40 min στην τελική εξέταση και τα θέματα.

Βαθμολογία
Από την εκπόνηση των θεμάτων διαμορφώνεται βαθμός συμμετοχής στο μάθημα, που λαμβάνεται θετικά υπόψη στον τελικό βαθμό (60 %)

Διδάσκοντες
Αικατερίνη Νάνου-Γιάνναρου, knanou@central.ntua.gr
Ηλίας Παπακωνσταντής, elgpap@hydro.ntua.gr
Γιάννης Νικηφοράκης, giannisnikiforakis@gmail.com
Ανθούλα Γκεσούλη, anthi.gkesouli@gmail.com
Γεωργία Παπαδονικολάκη, gpapadon@central.ntua.gr