Έργα Ανοικτής Θαλάσσης

Περιγραφή:

Εισαγωγή στην υδροδυναμική θαλάσσιων κατασκευών. Διατύπωση του προβλήματος της αλληλεπίδρασης μεταξύ κυμάτων και στερεών σωμάτων. Επίλυση για χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Φορτία λόγω κυμάτων σε λεπτά κυλινδρικά στοιχεία. Τύπος του Morison για κατακόρυφα και κεκλιμένα στοιχεία. Συμπαγή σώματα μεγάλου όγκου. Κύλινδρος Mac Cammy and Fychs. Κυλινδρικά στοιχεία με κατακόρυφο άξονα που τέμνουν είτε τη θαλάσσια επιφάνεια είτε τον πυθμένα. Αλυσοειδής καμπύλη. Επίλυση εξισώσεων αλυσοειδούς. Ναύδετα. Πλωτά ναύδετα. Σταθερά ναύδετα. Δράσεις από τα φορτία περιβάλλοντος και λειτουργίας σε διατάξεις ναυδέτων. Σχεδίαση προσκρουστήρων. Υδροστατική ευστάθεια πλωτών κατασκευών. Υποθαλάσσιοι αγωγοί. Εκτίμηση υδροδυναμικών φορτίων. Ευστάθεια υποθαλάσσιου αγωγού. Συστάσεις για τη σχεδίαση και εγκατάσταση υποθαλάσσιων αγωγών.

Μορφή Εξέτασης
Στην εξέταση επιτρέπεται η χρήση προσωπικών σημειώσεων.

Διδάσκοντες
Σαμψών Αζοράκος, azor@otenet.gr