Εγγειοβελτιωτικά Έργα

Περιγραφή:

Εισαγωγή. Εγγειοβελτιωτικά έργα στην Ελλάδα σήμερα. Ανάγκες των φυτών σε νερό: εξατμισοδιαπνοή - εδαφική υγρασία - αλατότητα εδαφών. Συστήματα διανομής αρδευτικού νερού: Αρδευτική μονάδα, μη μόνιμο ατομικό δίκτυο, σχετικοί υδραυλικοί υπολογισμοί και τεχνολογία. Συστήματα μεταφοράς και αποθήκευσης: Πηγές, αντλίες, λιμνοδεξαμενές, δεξαμενές ρύθμισης, διώρυγες, κλειστοί αγωγοί βαρύτητας, καταθλιπτικοί αγωγοί και μετρητές ροής. Συλλογικά μόνιμα δίκτυα άρδευσης : Επιφανειακή άρδευση, καταιονισμός, στάγδην. Γενικές διατάξεις και υδραυλικοί υπολογισμοί. Προέλευση και ποιότητα αρδευτικού νερού. Νομοθεσία αρδευτικού νερού. Βελτιστοποίηση αρδευτικών δικτύων υπό πίεση. Αντιπληγματικός έλεγχος. Εισαγωγή στις στραγγίσεις και στην αντιπλημμυρική προστασία. Εισαγωγή στη διαχείριση εγγειοβελτιωτικών έργων. Επιπτώσεις από τα εγγειοβελτιωτικά έργα και προστασία περιβάλλοντος.

Μορφή Εξέτασης
Η τελική εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις multiple choice, με αρνητική βαθμολόγηση στις λανθασμένες απαντήσεις, συνολικά 3 μονάδων και διαρκεί 20 λεπτά. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει 2 ασκήσεις, συνολικά 7 μονάδων. Και στα δύο μέρη επιτρέπεται η χρήση του πανεπιστημιακού συγγράματος που διατίθεται, καθώς και προσωπικών σημειώσεων.

Διδάσκοντες
Διονυσία Παναγούλια, dpanag@hydro.ntua.gr