Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Αποβλήτων

Περιγραφή:

Συνοπτική επανάληψη των διαδικασιών επεξεργασίας, διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης λυμάτων και ιλύων, με αναφορά στη σχετική νομοθεσία. Ποσοτικός και ποιοτικός χαρακτηρισμός λυμάτων. Λεπτομερής σχεδιασμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (διάταξη επί μέρους μονάδων, υγειονολογικοί υπολογισμοί, υδραυλικοί υπολογισμοί, τεχνολογικές επιλογές) : Προκαταρκτική επεξεργασία (αρχική άντληση, εσχάρωση, εξάμμωση-απολίπανση, μέτρηση παροχής, απόσμηση), πρωτοβάθμια επεξεργασία (δεξαμενές κυκλικής και ορθογωνικής κάτοψης), συστήματα ενεργού ιλύος (απομάκρυνση οργανικού άνθρακα, νιτροποίηση, απονιτροποίηση, βιολογική και χημική απομάκρυνση φωσφόρου), συστήματα αερισμού (επιφανειακοί αεριστές και συστήματα διάχυσης) δεξαμενής τελικής καθίζησης, τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων (διύλιση, απολύμανση), επεξεργασία ιλύος και αξιοποίηση βιοαερίου (πάχυνση, σταθεροποίηση, αφυδάτωση, συμπαραγωγή ενέργειας). Αυτοματισμός εγκαταστάσεων. Λειτουργικά προβλήματα με έμφαση στο πρόβλημα της διογκωμένης ιλύος και στα μέτρα αντιμετώπισής της. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Εκπόνηση θέματος σχεδιασμού.

Μορφή Εξέτασης
Το μάθημα δεν περιλαμβάνει γραπτή εξέταση. Η βαθμολογία διαμορφώνεται από την επιτυχή παρακολούθηση και εκπόνηση του θέματος, καθώς και από την προφορική εξέταση που πραγματοποιείται πάνω στο θέμα. Η προφορική αυτή εξέταση γίνεται συνήθως μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου (όχι την προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασης που παρουσιάζεται στο πρόγραμμα της εξεταστικής), σε ομάδες των 2 ατόμων.

Διδάσκοντες
Κώστας Νουτσόπουλος, cnoutso@central.ntua.gr
Δάνος Μαμάης, mamais@central.ntua.gr
Ανδρέας Ανδρεαδάκης, andre1@central.ntua.gr