Χωρικές Επιδράσεις των Συγκοινωνιακών Συστημάτων

Περιγραφή:

Το περιεχόμενο του μαθήματος σύμφωνα με το πεδίο αναφοράς και το σκοπό του αναφέρεται σε τρεις μεγάλες θεματικές ενότητες:

    1. Σχέσεις Ανάπτυξης – Μεταφορών. Μοντέλα μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας ανάπτυξης. Διαχωρικές σχέσεις ανάπτυξης. Συναρτήσεις παραγωγής. Θεωρία πολλαπλασιαστών.
    2. Απλά μοντέλα χωρικής αλληλεπίδρασης. Γενίκευση κι εξειδικευμένες εφαρμογές. Συγκρότηση και προσαρμογή των απλών μοντέλων. Μέθοδοι και δείκτες σύγκρισης κατανομών.
    3. Ολοκληρωμένα μοντέλα χωρικής αλληλεπίδραης. Το μοντέλο Garin - Lowry. Συγκρότηση και προσαρμογή. Μεταγενέστερα μοντέλα.